company logo

Skúšky vodnej práce - VP
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Disciplíny:

 

  1. naháňanie v tŕstí
  2. dohľadávanie zastrelenej kačice
  3. ochota pracovať v hlbokej vode
  4. prinášanie kačice z hlbokej vody
  5. poslušnosť
  6. stopa zveri vo vode
  7. správanie sa na stanovišti
  8. prinášanie pernatej

 


 

Popis disciplín:

Správanie sa po výstrele

 

Na skúškach vlôh pri disciplíne hľadanie a na jesenných a všestranných skúškach stavačov pri spoločnej poľovačke vodič na rozkaz rozhodcu musí vystreliť v čase, keď pes nevidí nijakú zver, a aj vtedy, ak sa zver vystavená psom zdvihne. Pri výstrele musí zostať pes pokojne stáť na mies­te, nesmie sa výstrelu báť, ani bláznivo pobiehať. Ak sa výstrelu bojí, vzdiali sa a na rozkaz vodiča sa nedá privolať, hodnotí sa známkou 0. Na ostatných skúškach sú vodiči povinní vystreliť na zdvihnutú zver, ktorú pes vystavil. Vodič ne­smie zver úmyselne chybiť. Ak pes videl po vý­strele zver padať, môže ju bez povelu priniesť, a nepovažuje sa to za chybu. Pes, ktorý zostane po výstrele pri nohe svojho vodiča, a ani na rozkaz nechce ísť zver hľadať, môže dostať len známku 0.

Chyby: bojazlivosť a splašenosť po výstrele, skočenie za zverou po výstrele, hľadanie v blízkosti vodiča po výstrele.

 

Poslušnosť

 

Poslušnosť a ovládateľnosť sú základné disciplí­ny pri predvádzaní psa. Pes musí ochotne a hneď poslúchnuť a vykonať každý hlasitý alebo iný rozkaz svojho vodiča. Vodič, aby utvrdil psa v pokojnosti pred zverou alebo po výstrele, môže používať tiché a nie moc časté povely. Ak pes povel hneď neposlúchne, považuje sa to za chy­bu v poslušnosti.

Pes, ktorý z akýchkoľvek príčin neposlúchne vo­diča - nedá sa pripútať na remeň, alebo sa vzdiali spod vplyvu vodiča a do 10 minút sa nevráti, hodnotí sa známkou 0.

Poslušnosť sa posudzuje počas celých skúšok. Pri všestranných skúškach sa posudzuje samo­statne na poli, v lese i pri vode.

Chyby: časté opakovanie povelov a ich neochot­ne plnenie.

 

Vodenie na remeni

 

Pes má ísť pokojne popri ľavej nohe vodiča, nesmie ho predbiehať, ani zaostávať. Pri zbadaní zveri alebo pri strieľaní nesmie sa na remeni trhať. Disciplína sa skúša jednak pri vodení psa na voľne visiacom vodidle a jednak počas celých skúšok, keď vodič nevie, že ho rozhodcovia po­zorujú. Pri LSS, VSS a vrcholových skúškach sa vodenie na vodidle skúša tiež v lese, v žrďovine.

Chyby: predbiehanie, ťahanie, zaostávanie tak, že vodidlo je napnuté. Pri opakovanom trhaní a kňučaní psa pri zočení zveri alebo pri streľbe hodnotí sa pes známkou 0.

 

Práca psa vo vode

 

Stavač musí ukázať, že sa vody nebojí, že vie dobre plávať a že zastrelenú alebo pohodenú zver dokáže vo vode dohľadať a priniesť. Skúša sa na vodných plochách (rybníkoch) v prírodných podmienkach (vybetónované nádrže nie sú vhodné). Vodná plocha musí mať dosta­točnú šírku a hĺbku, aby pes mohol ukázať, že vie dobre plávať. Pri vodnej práci sa použije divá kačica alebo lyska, prípadne domáca kačica so sfarbením ako divá.

Na všestranných skúškach sa skúša ochota pra­covať v hlbokej vode, prinášanie kačice z hlbokej vody, naháňanie v tŕstí, dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí a celková poslušnosť počas tejto disciplíny. Pre každých troch psov musí usporia­dateľ zabezpečiť novú kačicu.

 

Prinášanie kačice z hlbokej vody

 

Časový limit: 5 minút

Kačicu hádže do vody zásadne rozhodca, a to asi 10 metrov od brehu, aby pes mal možnosť uká­zať, že vie plávať a priniesť kačicu z hlbokej vody. Musí ju správne odovzdať.

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý prinesie kačicu z hlbokej vody po jednom povele. Každý ďalší povel na prinesenie, uchopenie alebo odovzda­nie znižuje známku vždy o jeden stupeň. Ucho­penie kačice za letku, krk ap. nie je chybou.

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý priniesol kačicu po jednom povele, ale na brehu ju pustí, bez povelu ju však vezme a odovzdá, alebo pes, ktorému musel dať vodič dva povely, pes však inak pracuje bezchybne, alebo pes, ktorému dal vodič len jeden povel, ale pri plávaní hrabe, kači­cu však správne prinesie a odovzdá, a tiež pes, ktorý pracuje bezchybne, pri odovzdávaní si však nesadne a nechce pustiť kačicu. Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý pracuje správ­ne, pri odovzdávaní si však nesadne a kačicu vypustí až na tretí povel alebo ju vypustí na zem skôr, ako ju vodič odoberie. Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý po dlhšom povzbudzovaní vynesie kačicu do stanoveného limitu (5 minút) aspoň na breh.

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý v časovom limite kačicu neprinesie.

 

Naháňanie v tŕstí

 

Časový limit: 3 minúty

Skúša sa na vodných plochách, kde je dostatok tŕstia v šírke najmenej 5 m. Pes musí pri skúšaní systematicky prehľadávať určený priestor, snažiť sa zver nájsť, vyraziť ju a umožniť vodičovi zastreliť ju.

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý systematicky a samostatne prehľadáva určený úsek a snaží sa nájsť kačicu skrytú v tŕstí. Nepokladá sa za chybu, ak pes z tŕstia vyjde, ale sám sa bez povelu vráti. Vodič môže psa miernymi povelmi usmerňovať. Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý častejšie z tŕstia vybieha, vodič ho častejšie usmerňuje po­velmi, no inak priestor prehľadáva dobre.

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý tŕstie prehľa­dáva nesystematický, často sa vracia k brehu, vodič ho musí častejšie povzbudzovať.

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý prehľadáva len okraj tŕstia, nejde dostatočne ďaleko, pracuje nesystematický a neochotne.

 

Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí

 

Časový limit: 10 minút

Účelom tejto skúšky je praktické dohľadávanie postrieľanej alebo zastrelenej kačice v tŕstí.

Asi 5 metrov od brehu hodí rozhodca do tŕstia zastrelenú kačicu. Vodič ani pes to nesmú vidieť. Rozhodca potom zavedie vodiča so psom asi 50 m od pohodenej kačice. Pes musí priniesť tú kačicu, ktorú tam rozhodca hodil. Ak prinesie inú, vypustí ho vodič dohľadávať ešte raz, pričom čas sa počíta od tohto vypustenia. Predchádzajúca práca sa neberie do úvahy. Usmerňovanie psa počas dohľadávky sa nehodnotí ako chyba.

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý dohľadá kačicu do 7 minút.

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý dohľadá kačicu do 8 minút.

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý dohľadá kačicu do 9 minút.

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý dohľadá kačicu do 10 minút.

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý kačicu do 10 minút nedohľadá.

Časť práce od nájdenia zveri po jej odovzdanie vodičovi sa hodnotí na špeciálnych skúškach z vodnej práce v disciplíne "prinášanie pernatej zveri", na ostatných druhoch skúšok pre stavače ako poznámka (tzv. malá známka) z prinášania pernatej zveri.

Ak pes kačicu nedohľadá, dostane z dohľadávky známku 0. Ak bol preukázateľne pri zveri a odišiel od nej, hodnotí sa známkou 0 z dohľadávky i z prinášania. V tom prípade je rozhodca povinný presvedčiť sa a vodičovi dokázať, že zver v tŕstí skutočne je, a nie je zavesená tak, aby na ňu pes nemohol dosiahnuť.

Ak sa rozhodca a vodič presvedčia, že kačica je v tŕstí zavesená minimálne 1 meter nad úrovňou hladiny vody alebo zeme a pes na ňu nemôže dosiahnuť, má nárok na opätovné odskúšanie disciplíny. Pre dokázanie dohľadateľnosti kačice môže rozhodca použiť predchádzajúceho psa, ktorý je už z tejto disciplíny odskúšaný. Ak tento pes kačicu prinesie, netreba iným spôsobom do­kazovať, ako bola kačica v tŕstí umiestnená. Ak ju však ani náhradný pes do 5 minút nedohľadá, považuje sa kačica za nedohľadateľnú a skúšaný pes má nárok na pohodenie novej kačice. Spô­sob dokázania nedohľadateľnosti kačice závisí od podmienok, v akých sa disciplína skúša a od rozhodnutia rozhodcu.

Chyby: povely na prinesenie kačice, hľadanie v blízkosti vodiča, odchádzanie od nájde­nej zveri, nezáujem alebo malý záujem o jej dohľadanie, nesústredenosť pri dohľa­dá vaní.

 

Ochota pracovať v hlbokej vode

 

Časový limit: 2 minúty

Pes musí ukázať, že sa nebojí vody, vie dobre plávať, ide ochotne 10-15 metrov do vody. V hl­bokej vode musí hľadať 2 minúty, musí sa dať vo vode ovládať a meniť smer podľa pokynov vodiča.

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý pracuje bez­chybne, vo vode je ľahko ovládateľný, hľadá ďaleko, dobre pláva, do vody ide ochotne na prvý povel.

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý vstúpi do vody po kratšom povzbudzovaní, ostatné práce však robí bezchybne alebo pes, ktorý hladinu prehľa­dáva síce ďaleko, ale je zle ovládateľný.

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý vojde do vody len po viacerých poveloch, hladinu prehľadáva len chvíľu, vo vode je však dobre ovládateľný.

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý vojde do sta­noveného limitu do vody, chvíľu hladinu prehľa­dáva, ale príliš skoro sa vráti späť.

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý v časovom limite nevojde do vody, resp. iba na kraj hladiny a hneď sa vráti späť.

 

Stopa zveri vo vode

 

Časový limit: maximálne 20 minút Pes musí sledovať stopu živej kačice a má ju do 20 minút priniesť, alebo vytlačiť na voľnú hladinu, kde ju na pokyn rozhodcu môže vodič zastreliť. Pri tejto disciplíne musí rozhodca zistiť a posúdiť, ako pes používa čuch pri sledovaní stopy kačice. Skúška sa robí tak, že do primerane hustého tŕstia, aby rozhodcovia mohli sledovať prácu psa, vypustí sa kačica s jednou letkou upravenou tak, aby nemohla lietať. Letku nesmie mať zlomenú. Začiatok stopy musí byť na brehu a riadne ozna­čený. Pes nesmie sledovať zakladanie stopy. Vodič ho vypustí minútu po založení stopy. Ak prinesie pes inú zver, ako bola vypustená, nepovažuje sa to za chybu, práca sa ukončí a hodnotí sa podľa podaného výkonu. Ak pes ne­sleduje stopu kačice minimálne 10 metrov od miesta vypustenia a chytí kačicu hneď po nasa­dení na stopu, nepreukáže teda prácu na stope, vypustí sa mu náhradná kačica a disciplínu slie­denie opakuje. Predchádzajúci výkon sa neberie do úvahy.

V prípade, ak nemôže rozhodca inak sledovať stopu kačice, usporiadateľ je povinný urobiť v blízkosti tŕstia posedy. Podmienkou pri tejto dis­ciplíne je, aby sa dala kačica vypúšťať pre každé­ho psa z iného miesta.

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý bezchybne sleduje stopu živej kačice, v určenom limite ju dohľadá a prinesie, alebo vytlačí na hladinu, kde ju môže vodič zastreliť.

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý stopu kačice sleduje sústavne, ale nepodarí sa mu vytlačiť ju na voľnú hladinu alebo priniesť. Z jeho celkovej práce však musí byť zrejmé, že pracuje ochotne a s chuťou.

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý sleduje stopu nesúvislo - prerušovane, často z tŕstia vybieha, vodič ho povzbudzuje častými povelmi. Po celý čas však musí tŕstie prehľadávať a snažiť sa kačicu dohľadať.

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý sleduje stopu kačice krátko, v tŕstí nesúvislo sliedi, často z neho vybieha a vodič ho neustálymi povelmi núti pra­covať; preukazuje len malú ochotu kačicu dohľa­dať.

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý do tŕstia v časovom limite nevojde, alebo iba na krátku chví­ľu, avšak bez záujmu hľadať kačicu.

Ak vodič nájdenú kačicu zastrelí, spôsob priná­šania a odovzdávania zastrelenej kačice sa hod­notí ako disciplína "prinášanie pernatej zveri" (kačice). Zastrelenú kačicu musí pes priniesť. Ak pes kačicu neprinesie, hodnotí sa známkou 0 zo stopy zveri na vode.

Spôsob prinášania živej kačice nemá vplyv na hodnotenie tejto disciplíny a nehodnotí sa ani v disciplíne prinášanie. Pes však musí kačicu priniesť vodičovi. Ak ju neprinesie, znižuje sa mu známka o jeden stupeň.

 

Správanie sa na stanovišti

 

Časový limit: 5 minút

Pes má byť na stanovišti pri vodnej práci úplne pokojný. Vodič môže mať psa odloženého voľne alebo upútaného na vodidle. Pes upútaný dostá­va vždy o jeden stupeň nižšiu známku.

Pes, ktorý je na stanovišti nepokojný, kňučí, je nervózny, odíde z miesta odloženia alebo ide za zdravou zverou, môže sa hodnotiť len známkou 0.

Skúša sa tak, že vodiči sa rozostavia asi 20 krokov od seba, na spôsob obstaveného prie­honu. Psy, ktoré sa práve neskúšajú, nesmú byť v blízkosti tohto priestoru.

 

Prinášanie pernatej zveri (kačice)

 

Pes musí uchopiť zver celou papuľou a bez prob­lémov ju priniesť, sadnúť si pred vodiča a až na jeho rozkaz zver pustiť. Tichý povel na sadnutie môže dať vodič psovi len na skúškach z vodnej práce.

Rozhodcovia hodnotia túto disciplínu samostat­ne iba na skúškach z vodnej práce (súčasť dis­ciplíny dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí). Na ostatných druhoch skúšok si rozhodcovia ro­bia poznámky pri disciplíne dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí, prípadne i pri stope zveri na vode, pretože prinášanie kačice je na týchto skúškach súčasťou disciplíny prinášanie pernatej zveri.

Chyby: Neochota uchopiť kačicu do papule, po­hadzovanie kačice v papuli, časté naprá­vanie si kačice pri prinášaní, obchádza­nie vodiča, držanie kačice za perie, pred­časné vypustenie kačice z papule, neo­chota sadnúť si, resp. nesadnutie si pred vodičom.

 

 

Rozhodcovská tabuľka

 

Predmet

Najnižšie známky pre cenu

Koeficient

Známka za výkon

Počet bodov

I.

II.

III.

1

Naháňanie v tŕstí

1

1

1

3

 

 

2

Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí

1

1

1

4

 

 

3

Ochota pracovať v hlbokej vode

1

1

1

3

 

 

4

Prinášanie kačice z hlbokej vody

1

1

1

3

 

 

5

Poslušnosť

1

1

1

3

 

 

6

Stopa zveri vo vode

2

2

1

5

 

 

7

Správanie sa na stanovišti

1

1

1

2

 

 

8

Prinášanie pernatej

2

1

1

4

 

 

Najnižší počet bodov pre cenu

85

64

48

 

Cena

Počet bodov spolu

Poznámka:

Minimálny počet bodov pre jednotlivé ceny: I. cena 85 b., II. cena 64 b., III. cena 48 b.

 Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Tribeca WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.