company logo

Skúšky vlôh stavačov - SVS
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Disciplíny:

 1. vrodená chuť do práce
 2. hľadanie
 3. vystavovanie
 4. postupovanie
 5. čuch
 6. pokojnosť pred pernatou zverou
 7. pokojnosť pred srstnatou zverou
 8. pokojnosť po výstrele
 9. záujem o stopu zvery
 10. vodenie na remeni
 11. poslušnosť

Skúšky vlôh sú potrebné z chovateľského hľadiska, keďže pes na nich najlepšie ukáže vrodené vlastnosti, ktoré nie sú ešte ovplyvnené vyšším stupňom výcviku. Vhodné sú tiež z hľadiska kontroly dedičnosti, pre kontrolu výchovy a začatia s výcvikom psa. Je preto žiaduce, aby sa na nich zúčastnilo čo najviac psov. Skúšky vlôh nie sú skúškami poľovnej uptrebiteľnosti.
Na skúškach vlôh sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.

Popis disciplín:

1. Vrodená chuť do práce

 

Skúša sa na skúškach vlôh. Po celý čas sa posudzuje ochota, s akou sa pes snaží vyhľadať a vystaviť zver. Najlepšie sa hodnotí pes, ktorý za ťažkých poveternostných podmienok vytrvale s chuťou a neúnavne hľadá zver a z celkového správania je vidieť, že pracuje s vrodenou chuťou a radosťou.

Chyby:
malý záujem o prácu, stále pobádanie, nepresvedčivé plnenie rozkazov.

 

2. Hľadanie

 

Časový limit:  20-30 minút

Pes má hľadať priečne, priestorne, sústavne, vytrvalo a väčšinou cvalom. Ideálne hľadanie je asi 30 krokov dopredu, 80 doľava, 80 doprava. Záleží pritom na poraste a ostatných okolnostiach. Pes má hľadať s vysokým nosom a využívať dobrý vietor tak, aby nevynechal nijaké miesto, kde by mohla byť zaľahnutá zver. Všetky stavače sa majú skúšať približne v rovnako hustých a vysokých kultúrach a hľadať proti vetru.
Každý pes má hľadať dovtedy, kým nepríde na zver. Ak nepríde ku zveri vo vymedzenom čase a ak nepreukázal požiadavky na neho kladené, hľadanie sa preruší, pes sa opäť vypustí na hľadanie po minimálne 15 minútovej prestávke, a môže hľadať najviac 30 minút.
Známku ovplyvňuje štýl hľadania, ktorý sa skladá z harmonicky pôsobiacich pohybov, spôsobu držania hlavy, značenia zveri a pachov, vrátane postupovania za zverou.

Chyby:
prechádzanie pernatej zveri, nesystematické pobiehanie, pomalé hľadanie v blízkosti vodiča, hľadanie zrakom, zabiehanie za vodiča, príliš rýchle hľadanie, hľadanie ďaleko pred vodičom.

 

3. Vystavovanie

 

Pes musí nájdenú zver vystavovať pokojne, pevne a až dovtedy, kým nedostane od vodiča povel alebo kým vodič sám zver, prichádzajúc k nej pokojným krokom, nevyrazí.
Ak pes zvetrí zver na väčšiu vzdialenosť, môže postúpiť a potom ju pevne vystavovať, alebo si pred ňou ľahnúť, kým k nemu vodič pomaly nepríde.
Ak zvetrí stopu zveri, dýchanisko alebo ležovisko, má ich iba naznačiť. Ak pes na skúškach vlôh vystavuje dýchanisko alebo ležovisko namiesto naznačenia, nepovažuje sa to za chybu.
Stavač, ktorý na skúškach nepríde do kontaktu so zverou, resp. nenájde zver tak, aby ju mohol vystaviť sa z disciplíny vystavovanie a postupovanie nehodnotí. V rozhodcovskej tabuľke sa pri obidvoch disciplínach uvedie namiesto známky pomlčka (–), nie 0.

Chyby:
opätovné vystavovanie miest, kde zver nebola a nie je (balamutenie), zapieranie zveri, vyrážanie zveri, krátkodobé vystavovanie a návrat k vodičovi.
Ak sa zistí, že pes sústavne zapiera zver alebo nevystavuje pernatú zver, aj keď mal na to príležitosť, hodnotí sa známkou 0 nemôže na skúškach obstáť.

 

4. Postupovanie

 

Ak pes vystaví zver na väčšiu vzdialenosť, môže spolu s vodičom voľne postupovať do jej blízkosti tak, aby ju nevyrazil. Nie je chybou, ak dá vodič na postupovanie tichý povel. Ak pernatá zver pred psom uniká, musí za ňou pes postupovať tak, aby s ňou bol v stálom kontakte. Vodič na skúškach vlôch môže psa  ovplyvňovať. Neberie sa do úvahy, či zver, ktorú pes vystavoval, vyrazí na pokyn rozhodcu pes alebo vodič. Vodič sa s výnimkou zdvihnutia zveri so súhlasom rozhodcu nesmie pohybovať v priestore medzi psom a zverou, alebo sám zver hľadať.

Chyby:
príliš rýchle postupovanie, postupovanie do takej blízkosti zveri, že ju vyrazí, nezáujem o postupovanie ani po opätovných poveloch vodiča, postrkovanie psa. Pri sústavnom vyrážaní zveri pred príchodom vodiča na vzdialenosť dostrelu môže byť pes hodnotený len známkou 0. Tiché povzbudenie a pohladenie psa nie je chybou.

 

5. Čuch

Pri posudzovaní čuchu si treba všímať na akú vzdialenosť stavač zvetril zver, rýchlosť pri hľadaní, vietor - jeho smer a silu, vlhkosť a teplotu vzduchu, ráz pôdy, porast, druh zveri a dĺžku - čas hľadania. Stavač nemusí zver vystaviť hneď, môže ísť za jej pachom a potom ju vystaviť na kratšiu vzdialenosť. Vzdialenosť treba posudzovať vždy od prvého zvetrenia, a nie od vystavenia. Treba prihliadať na to, že stavač sa pri práci s bažantmi priblíži k zveri na kratšiu vzdialenosť, kým ju pevne vystaví. Jemnosť čuchu sa posudzuje počas celých skúšok. Prechádzanie zajacov ešte nemusí byť známkou zlého čuchu psa.

Chyby:
zvetrenie zveri na kratšiu vzdialenosť pri priaznivom vetre, sústavné vystavovanie dýchanísk.

Doplňujúce poznatky o kvalite čuchu si rozhodcovia overujú počas celých skúšok.

 

6. Pokojnosť pred pernatou

 

Ak vyletí pred psom pernatá zver, pes má zostať pokojne stáť a vyčkať na povely vodiča. Náhodné chytenie 1 kusa zveri nevylučuje psa SVS, z tejto disciplíny však môže získať len známku 2. Na ostatných druhoch skúšok je to neprípustné a chytenie zveri sa hodnotí známkou 0. Rozhodcovia sú však povinní presvedčiť sa, či zver nebola predtým poranená.
Ak sa nedá pes od prenasledovania vzlietnutej zveri odvolať hodnotí sa známkou 0. Ak skočí pes za zverou, potom však zostane pokojný, hodnotí sa z tejto disciplíny najviac známkou 3, ak dostane povel, hodnotí sa známkou 2.
Ak sa stavač na skúškach nedostane do kontaktu s pernatou zverou tak, aby mohla byť táto disciplína hodnotená známkou podľa podaného výkonu, v rozhodcovskej tabuľke namiesto známky uvedú rozhodcovia pomlčku, čo znamená, že výkon psa nemohol byť hodnotený. V takom prípade môže pes obstáť maximálne v III. cene.

Chyby:
vyrážanie a skočenie po vzlietnutej zveri, prenasledovanie vzlietnutej zveri.

 

7. Pokojnosť pre srstnatou zverou

 

Ak pes zbadá srstnatú zver, má zostať pokojný. Vodič mu môže dávať tiché povely, aby utvrdil jeho pokojnosť. Ak pes začne zver prenasledovať, ale na rozkaz sa hneď vráti, alebo si na rozkaz ľahne, môže sa hodnotiť najviac známkou 3. Ak pes chytí na SVS jedného králika alebo zajaca, hodnotí sa najviac známkou 2. Na iných skúškach a vrcholových podujatiach dostane za túto chybu dostane známku 0. Rozhodcovia sú však povinní presvedčiť sa, či zver nebola predtým poranená.
Sústavné naháňanie srstnatej zveri sa hodnotí známkou 0.
Ak pes nemá možnosť prísť na skúškach do styku so zverou, hodnotí sa z tejto disciplíny známkou 3.

Chyby:
vyrážanie a prenasledovanie zveri. Ak sa pes pri prenasledovaní zajaca nevráti do 10 minút, hodnotí sa známkou 0.

 

8. Správanie sa po výstrele

 

Na skúškach vlôh pri disciplíne hľadanie vodič na rozkaz rozhodcu musí vystreliť v čase, keď pes nevidí nijakú zver, a aj vtedy, ak sa zver zdvihne, bez zreteľa na to, či ju pes vystavil alebo nie. Pri výstrele musí zostať pes pokojný, nesmie sa výstrelu báť, ani bláznivo pobiehať. Ak sa výstrelu bojí, a nechce sa vzdialiť od nohy vodiča alebo sa vzdiali od vodiča a ani na rozkaz sa nedá privolať, hodnotí sa známkou 0.
Chyby:
bojazlivosť a splašenosť po výstrele, skočenie za zverou po výstrele, hľadanie v blízkosti vodiča po výstrele.

 

9. Záujem o stopu zvery

 

Pri posudzovaní vrodených vlastností psa treba zistiť aj jeho záujem o stopu zveri. Najlepšie sa to hodnotí na skúškach vlôh, keď príde pes na čerstvú stopu unikajúcej srstnatej alebo pernatej zveri, ktorú nevidieť. Má ju bez pobádania sledovať, lebo stopovanie je dedičná vlastnosť psov.
Hlasité sledovanie stopy sa zaznamenáva osobitne v rozhodcovskej tabuľke i v preukaze o pôvode. Ak nemá pes príležitosť sledovať stopu zveri, rozhodca vyzve vodiča, aby nasadil psa na čerstvú stopu, ktorú rozhodca predtým našiel. Pes musí stopu zaregistrovať a do určitej vzdialenosti ju sledovať.

Chyby:
nezáujem o sledovanie stopy, sledovanie stopy iba na krátku vzdialenosť, časté blúdenie.

 

10. Vodenie na remeni

Vodič predvádza a vodí psa počas celých skúšok na vypúšťacom vodidle prevesenom cez pravé rameno.
Ak vodič predvádza psa na inom druhu vodidla alebo drží vodidlo v ruke, znižuje sa mu známka z vodenia na remeni o jeden stupeň, na VSS a vrcholových skúškach až o dva stupne.
Pes má ísť pokojne popri ľavej nohe vodiča, nesmie ho predbiehať, ani zaostávať. Pri zbadaní zveri alebo pri strieľaní sa nesmie na remeni trhať. Disciplína sa skúša jednak pri vodení psa na voľne visiacom vodidle a jednak počas celých skúšok, keď vodič nevie, že ho rozhodcovia pozorujú.

Chyby:
predbiehanie, ťahanie, zaostávanie tak, že vodidlo je napnuté. Pri opakovanom trhaní a kňučaní psa pri zočení zveri alebo pri streľbe hodnotí sa pes známkou 0.

 

11. Poslušnosť

Poslušnosť a ovládateľnosť sú základné disciplíny pri predvádzaní psa. Pes musí ochotne a hneď poslúchnuť a vykonať každý hlasitý alebo iný rozkaz svojho vodiča. Vodič, aby utvrdil psa v pokojnosti pred zverou alebo po výstrele, môže používať tiché a nie moc časté povely. Ak pes povel hneď neposlúchne, považuje sa to za chybu v poslušnosti.
Pes, ktorý z akýchkoľvek príčin neposlúchne vodiča - nedá sa pripútať na remeň, alebo sa vzdiali spod vplyvu vodiča a do 10 minút sa nevráti, hodnotí sa známkou 0.
Poslušnosť sa posudzuje počas celých skúšok.

Chyby: opakovanie povelov a ich neochotné plnenie.

 


Rozhodcovská tabuľka

 

Predmet

Najnižšie známky pre cenu

Koeficient

Známka za výkon

Počet bodov

I.

II.

III.

1

Vrodená chuť do práce

3

2

2

5

 

 

2

Hľadanie

3

3

2

5

 

 

3

Vystavovanie

3

3

2

5

 

 

4

Postupovanie

1

1

1

4

 

 

5

Čuch

3

3

2

8

 

 

6

Pokojnosť pred pernatou zverou

2

1

1

2

 

 

7

Pokojnosť pred srstnatou zverou

2

1

1

3

 

 

8

Pokojnosť po výstrele

2

1

1

2

 

 

9

Záujem o stopu zveri

3

2

2

5

 

 

10

Vodenie na remeni

2

2

1

2

 

 

11

Poslušnosť

3

2

2

5

 

 

Najnižší počet bodov pre cenu

150

110

80

 

Cena

Počet bodov spolu

Poznámka: Max. počet bodov 184.

 Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Tribeca WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.