company logo

Skúšky retrieverov z prinášania malej zveri - SRPMZ
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Kapitoly

 

organizačné pokyny

disciplíny

popis disciplín

hodnotenie

vylúčenie

ocenenie

rozhodcovská tabuľka


 

Skúšky prinášania sú organizované ako medzinárodné so zadávaním titulov CACIT, res.CACIT, CACT, res.CACT.

Zmyslom a úlohou týchto skúšok je posúdiť retrievera vzhľadom k jeho prirodzeným vlastnostiam, pracovnému využitiu pre výkon poľovníckeho práva, jeho ovládateľnosti a k posúdeniu všeobecných vlôh, ako základnej podmienky pre uchovanie genetického potenciálu plemien retrieverov.

Skúšky sa organizujú na jeseň v zákonnej dobe poľovačiek na drobnú zver v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych dňoch v revíroch Slovenskej republiky.

Počas celých skúšok rozhodcovia posudzujú vzťah medzi vodičom a psom, ktorý sa napokon na záver zapíše aj do rozhodcovskej tabuľky o vykonanej skúške.

 

Organizačné pokyny

 1. Skúšky sa môže zúčastniť len pes s preukazom o pôvode vystaveným členskou organizáciou FCI.
 2. Vek psa nie je obmedzený. Zopakovanie skúšky sa povoľuje.
 3. Rujné a gravidné sučky, agresívne a choré psy sú zo skúšok vylúčené!
 4. Rozhodcov deleguje SPZ na návrh Slovenského retriever klubu.
 5. SRK musí termín a miesto organizovania skúšky zverejniť včas v klubovom materiáli a do konca októbra predchádzajúceho roka informovať o tom SPZ. Súčasne je SRK povinný zaistiť hladký priebeh skúšok.
 6. Prihlášku na skúšku podáva majiteľ alebo vodič psa do dňa uzávierky uvedenej na propozíciách vytlačených na túto skúšku. Prijaté prihlášky sú zaraďované podľa dátumu podania. Členovia SRK majú prednosť pred nečlenmi.
 7. Vodič psa je povinný rešpektovať schválený skúšobný poriadok pre túto skúšku.
 8. Počet účastníkov je organizátorom obmedzený na maximálny počet 18.
 9. Poplatok sa musí uhradiť vopred. V prípade, ak prihlásený pes nenastúpi na skúšky, poplatok prepadá v prospech SRK.
 10. Vodič psa je povinný pred zahájením skúšky odovzdať organizátorovi preukaz o pôvode psa.
 11. Organizátor je povinný vystaviť doklad o absolvovaní skúšky a odovzdať ho na záver vodičovi. Výsledok úspešne zloženej skúšky sa s uvedením dátumu, miesta a druhu skúšky zaznamená do preukazu o pôvode, prípadne do pracovnej knižky psa. Zároveň sa doň zaznamená celkový počet bodov, cena a podpis rozhodcov.
 12. Organizátor je povinný dodržiavať skúšobný poriadok, veterinárne a ďalšie záväzné predpisy.
 13. Fyzické tresty, ako bitie psa, stúpanie na laby, ťahanie za ucho atď. nie je povolené a vedie po prvom napomenutí k vylúčeniu vodiča a psa zo skúšky. Počas skúšky smie byť pes vedený na hladkom obojku.
 14. Psy, ktoré sa preukázateľne dostanú mimo dosah vodiča a nereagujú ani na opakované povely, nemôžu v skúške obstáť.
 15. Pri čakaní na disciplínu zachováva vodič i pes pokoj, mimo iného i z ohľaduplnosti voči skúšajúcemu. Hrubšie porušenie tejto zásady vedie k zníženému hodnoteniu poslušnosti.
 16. Divákom je zakázané, aby sa sami, alebo so svojimi psami zdržovali v priestoroch skúšok. Po dohode s rozhodcom a vodičom môžu sledovať priebeh skúšok približne zo vzdialenosti 50 m. Pritom musia zachovávať absolútny pokoj.

 

Disciplíny

 1. Poslušnosť
 1. chovanie sa na stanovišti
 2. vodenie na remeni
 3. vodenie voľne pri nohe
 4. odloženie s výstrelom
 5. poslušnosť v lese, na poli a pri práci vo vode

Disciplína a) až d) sa skúša spoločne. Psy, ktoré sa boja výstrelu neuspejú.
Disciplína e) sa skúša počas celých skúšok.

 

 1. Práca v poli
 1. vlečka pernatej zveri na 200 krokov
 2. pohodené 2 kusy pernatej zveri v 90° uhle

 

 1. Práca v lese
 1. vlečka srstnatej zveri na 300 krokov
 2. voľné hľadanie 2 kusov srstnatej zveri na ploche 50 x 50 m

 

 1. Práca vo vode

hľadanie kačice vo vodnom prostredí alebo práca s nasadenou kačicou

 1. Aport

Aport je možné skúšať s nasledovnou zverou: králik, zajac, bažant, kačica.

 

 1. Ovládateľnosť psa

Posudzuje sa počas celých skúšok.

 

 1. Radosť z práce pri hľadaní zveri

Posudzuje sa temperament, výdrž psa a jeho snaha o samostatnú aktívnu činnosť pri hľadaní zveri.

 

Popis disciplín

 1. a) Správanie sa na stanovišti

Pes sa má správať pokojne, voľne alebo na remeni, v ľahu aj v sede. Na posúdenie nemá vplyv, ak pes sedí, alebo leží. Ak je pes pripútaný na remeni môže i pri bezchybnej práci dostať maximálne známku 2.

Chyby: štekanie, vstávanie, ťahanie remeňa, odchádzanie z miesta, opakované povely vodiča – znižujú ohodnotenie. Opakované štekanie, kňučanie, vytie alebo nepokoj psa – hodnotí sa známkou 0.

 

 1. b) Vodenie na remeni

Posudzuje sa počas celej skúšky. Táto disciplína sa skúša pri chôdzi u nohy vodiča a odložení. Vodič sa so psom pomaly blíži asi na vzdialenosť 100 krokov k miestu odloženia psa. Prvých 50 krokov je pes vedený na remeni pri nohe vodiča tak, aby plecia psa boli asi na úrovni kolien vodiča, alebo tesne za vodičom. V prípade, ak sa vodič psa zastaví, pes si musí okamžite a bez povelu prisadnúť.

Známku 4 dostane len ten pes, ktorého vodič nemusí v priebehu disciplíny usmerňovať.

Chyby: opakovanie povelov, trhanie remeňom, alebo ak pes ťahá za remeň.

 

 1. c) Vodenie voľne u nohy

Po prejdení 50 krokov na remeni, dá rozhodca povel k uvoľneniu psa z remeňa. Pes sa musí chovať

pokojne, akoby bol i naďalej vedený na remeni. Nesmie sa vzdialiť.

Chyby: sa hodnotia podľa stupňa previnenia.

 

 1. d) Odloženie s výstrelom

Po  50 krokoch voľného vedenia vodič na pokyn rozhodcu zastaví a tichým povelom, alebo posunkom psa odloží bez toho, aby sa ku svojmu psovi otočil. Vodič sa nesmie zastaviť a pokračuje ďalej ku rozhodcovi, ktorý čaká v úkryte. Tam asi po 1 minúte na pokyn rozhodcu vystrelia a po uplynutí 10 sekúnd vystrelia druhýkrát. Potom sa pomalým krokom vodič vráti ku svojmu psovi, nechá ho prisadnúť a upúta ho na remeň.

Odloženie psa s predmetom (batoh, remeň a pod.) znižuje známku z výkonu.

Chyby:

pes si pri odložení sadne – znižuje sa ohodnotenie o 1 bod

pes sa pri odložení postaví – znižuje sa ohodnotenie o 2 body

pes sa pri odložení vzdiali z miesta – znižuje sa ohodnotenie o 3 body

V prípade, ak sa pes vzdiali počas odloženia z miesta o viac ako 3 m – hodnotí sa známkou 0. Tiež v prípadoch, ak pes vyje, šteká, kňučí, alebo bol zastavený donútením – hodnotí sa známkou 0.

 

 1. e) Poslušnosť

Poslušnosť sa hodnotí počas celých skúšok, podľa toho, ako ochotne pes reaguje na povely a posunky vodiča. Preukazuje sa tak vysoký stupeň poslušnosti a ovládateľnosti psa. Pes v priebehu práce ostatných psov zachováva pokoj. Nesmie ťahať za remeň a ani štekať.

 

 1. a) Vlečka pernatej zveri

Vlečka sa skúša tak, aby pes aportoval, ak je to možné ešte teplý kus zveri na vzdialenosť 200 krokov s približne pravým uhlom v priehľadnom teréne alebo na voľnom poli, v žiadnom prípade nie v členitom teréne. Začiatok stopy sa označí niekoľkými pierkami aportovaného kusu zveri.

Aport zveri tvorí podstatnú súčasť prinášania, preto musí byť neprinesený aport hodnotený známkou 0 z aportu.

 1. b) Aport 2 kusov pernatej zveri

Táto práca sa skúša s vetrom od chrbta. Na ploche 50 x 50 m s nie príliš vysokým porastom sa pohodia 2 kusy pernatej zveri. Umiestnenie zveri sa vykoná rozhodca z východiskového bodu (miesta vypúšťania psa) tak, aby v žiadnom prípade nevstúpil do vopred ohraničeného priestoru. Skúšaný pes nesmie vidieť umiestnenie – odhodenie zveri. Vodič vypúšťa psa z východiskového bodu a zostáva počas práce stáť. Môže psa navádzať posunkami, alebo zvukovými povelmi.

Hodnotenie:

oba kusy prinesené do 5 minút – známka 4

oba kusy prinesené do 10 minút – známka 3

oba kusy prinesené do 15 minút – známka 2

1 kus prinesený do 15 minút – známka 1

inak známka 0

 

 1. a) Vlečka srstnatej zveri

Vzdialenosť aportu srstnatej zveri je 300 krokov s dvoma zmenami smeru v tupom uhle. Najmenej 100 posledných krokov musí viesť lesom. V prípade, ak to nedovoľuje priestor, môže byť celá vlečka vedená lesom, ale práca psa má byť viditeľná aspoň k prvej zmene smeru. Začiatok vlečky sa označí chumáčom srsti vlečenej zveri. Vlečka srstnatej zveri sa robí jednotne so zajacom alebo králikom, kusy zveri musia byť dospelé.

Aport zveri tvorí podstatnú súčasť prinášania, preto musí byť neprinesený aport hodnotený známkou 0 z aportu.

 

 1. b) Voľné hľadanie 2 kusov srstnatej zveri

Na ploche veľkosti 50 x 50 m s lesným porastom sa pohodia 2 kusy srstnatej zveri. Mali by byť pohodené proti vetru a mimo dohľad vodiča a psa. Vodič privedie psa na remeni a vypustí k dohľadaniu pohodenej zveri. Sám nesmie vstupovať do priestoru, ale smie sa pohybovať po jeho

obvode.

Pes musí preukázať, že chce nájsť a priniesť zver. Pes, ktorý nájdenú zver samostatne nevezme, hodnotí sa známkou 0. Opakované hlasné povely znižujú známku z výkonu.

Hodnotenie:

oba kusy prinesené do 5 minút – známka 4

oba kusy prinesené do 10 minút – známka 3

oba kusy prinesené do 15 minút – známka 2

1 kus prinesený do 5 minút – známka 2

1 kus prinesený do 15 minút – známka 1

inak známka 0

 

 1. a) Hľadanie kačice v rákosí

Pes má radostne prehľadať trstie a sliediť po zveri. Pritom by nemal prehľadávať len pobrežný pruh, ale celý porast. Chybou je, ak sa pes drží len okraja a opakovane vylieza na breh. Chybou je takisto, ak treba psa neustále povzbudzovať, aby vošiel do trstia. Pes musí nájsť pachové stopy kačíc a vytrvalo ich sledovať. Hodnotí sa istota, s ktorou pes drží stopu, kvalita jeho nosu, zvlášť reakcia na každý čuchový podnet, v neposlednom rade horlivosť a aj vytrvalosť psa. V prípade, ak pes postrelenú kačicu dostihne a ak mal viditeľnú príležitosť ju chytiť a on ju nechytí, výkon sa hodnotí známkou 0. Chybné je voľné hľadanie psa v prípade, ak stratí pachovú stopu  a zároveň je chybou aj predčasný návrat z trstia.

 

 1. b) Aport z hlbokej vody

Pes sedí/leží voľne, neupútaný pri nohe vodiča. V prípade ak je pri tejto disciplíne upútaný na remeni, môže dostať známku maximálne 3.

Do hlbokej voľnej vody sa hodí súčasne s výstrelom strelená kačica najmenej na vzdialenosť osem metrov. Vodič na pokyn rozhodcu dá povel psovi k aportovaniu kačice. Pes musí najkratšou cestou plávať ku kačici a priniesť ju.

Za chybu sa považuje, ak pes skočí do vody bez toho, aby mu dal vodič na pokyn rozhodcu, povel. Za chybu sa taktiež považuje odobratie kačice skôr než sa pes posadí. Toleruje sa však váhavé usedanie psa. Pes, ktorý po vystúpení z vody kačicu odkladá, je hodnotený najviac známkou 1. Úprava chmatu sa pripúšťa, ale v žiadnom prípade nesmie pes zdvihnúť hlavu a čakať na povel. Opakované hlasné povely znižujú hodnotenie psa. Posudzuje sa ochota nájsť a priniesť zver, čo musí pes dostatočne preukázať. Pes, ktorý nájdenú zver neuchopí sám – hodnotí sa známkou 0.

 

 1. Aport

Pes musí každú nájdenú zver ihneď a samostatne bez povelu uchopiť, radostne priniesť vodičovi a v sede odovzdať. Správne prevedeným aportom sa rozumie, ak pes zver správne uchopí podľa jej druhu a váhy, obratne ju prinesie a riadne odovzdá. V prípade, ak pes aportovanú zver krátko, avšak bez zodvihnutia hlavy položí, aby si preukázateľne zlepšil chmat, nehodnotí sa to ako chyba.

Príliš silné uchopenie, ktoré by znížilo hodnotu zvere, ako aj príliš váhavé uchopenie sa rátajú ako chyby.

Pernatá zver má byť aportovaná bez mäkušenia a šklbania, inak dôjde ku zníženiu bodového hodnotenia.

Známka sa znižuje i v prípadoch častého opakovania povelov vodiča alebo zbytočného držania zvere psom.

 

 1. Ovládateľnosť psa

Posudzuje sa počas celej skúšky. Hodnotí sa, či pes spolupracuje a s ochotou plní pokyny a či udržuje kontakt so svojím vodičom.

Od retrievera sa očakáva ovládateľnosť zvukovými aj posunkovými povelmi na akúkoľvek vzdialenosť.

 

 1. Radosť z práce

Zásadne sa požaduje vášnivý a s radosťou pracujúci retriever, ktorého snahou je preukázateľne sa dostať do kontaktu so zverou. Hodnotenie sa znižuje za neradostné a pomalé plnenie povelov,

váhavý vstup do vody a nezáujem o zver.

 

Hodnotenie

Známky sa udeľujú podľa našich platných skúšobných poriadkov SPZ a násobia sa koeficientom podľa obťažnosti a významu disciplíny. Posudzovať treba všetky disciplíny. Vodič môže psa odvolať z ďalšieho skúšania, ak nedosiahne v niektorej disciplíne najnižší počet bodov. Toto však musí rozhodcovi oznámiť ešte pre začiatkom poslednej disciplíny v skupine disciplín.

Vylúčenie

Vylúčené sú psy, ktoré sa boja výstrelu, ďalej psy, ktorí rušia priebeh skúšok a tiež vodiči, ktorí sa nechcú podriadiť pokynom rozhodcov. Dôvod vylúčenia sa uvedie do rozhodcovskej tabuľky.

Ocenenie

I. a II. cenu dostane pes iba, ak preukáže výkonnosť vo všetkých disciplínach  a dosiahne požadovaný počet bodov podľa rozhodcovskej tabuľky.

V prípade, ak pes dosiahne 97 bodov potrebných na II. cenu a absolvuje prvú disciplínu so známkou 0, potom celé skúšky absolvuje len v III. cene.

I. cena ..................................... 138 – 180 bodov

II. cena ....................................   97 – 137 bodov

III. cena ...................................   62 –   96 bodov

V prípade, ak majú dva psy rovnaký počet bodov, lepší z nich sa určí na základe platných pravidiel SPZ.

Rozhodcovská tabuľka

 

Disciplína

najnižšia známka

koeficient

maximálny
počet  bodov

známka
za výkon

počet
bodov

poznámka
Nos

I. cena

II. cena

III. cena

Správanie sa na stanovišti

3

2

1

2

8

 

 

 

Vodenie na remeni

3

2

1

1

4

 

 

 

Vodenie voľne při nohe

3

2

1

2

8

 

 

 

Odloženie s výstrelom

3

2

1

2

8

 

 

 

Poslušnosť – pole, les, voda

3

2

1

3

12

 

 

 

najnižší počet bodov v skupine
Poslušnosť

30

20

10

 

40

 

 

 

Vlečka pernatej zveri na 200 krokov

3

2

2

3

12

 

 

 

Pohodenie 2 kusov pernatej zveri v 90° uhle na ploche 50 x 50 m

3

2

1

5

20

 

 

 

najnižší počet bodov v skupine
Práca na poli

24

16

11

 

32

 

 

 

Vlečka srstnatej zveri na 300 krokov

3

2

2

4

16

 

 

 

Pohodenie 2 kusov srstnatej zveri na ploche 50 x 50 m

3

2

1

4

16

 

 

 

najnižší počet bodov v skupine
Práca v lese

24

16

12

 

32

 

 

 

Hľadanie kačice v trstí

3

2

1

3

12

 

 

 

Aport kačice z hlbokej vody

4

3

2

3

12

 

 

 

najnižší počet bodov v skupine
Práca vo vode

21

15

9

 

24

 

 

 

Aport srstnatá – zajac, králik

3

2

2

3

12

 

 

 

Aport pernatá – bažant

3

3

2

2

8

 

 

 

Aport vodná – kačica

3

3

2

2

8

 

 

 

najnižší počet bodov v skupine
Aport

21

18

14

 

28

 

 

 

Ovládateľnosť

3

2

1

3

12

 

 

 

najnižší počet bodov za
Ovládateľnosť

9

6

3

 

12

 

 

 

Radosť z práce – hľadanie

3

2

1

3

12

 

 

 

najnižší počet bodov za
Radosť s práce

9

6

3

 

12

 

 

 

Najnižší celkový počet bodov

138

97

62

180

 

 

 Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Tribeca WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.