company logo

Počet PUP pre poľovné revíry
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

 

Pri výkone práva poľovníctva sa môžu používať iba poľovne upotrebiteľné psy, uvedené v zozname psov poľovných plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti (tabuľka č. 2 Pokynov MP SR č. 428/2008-700 z 22.4.2008 o používaní, kvalifikácii a počte poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch), s platným preukazom o pôvode, vydaným členskou organizáciou FCI, prípadne partnerskou organizáciou FCI.

  1. 1. Počet poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch je dostatočný, ak základný počet týchto psov je nasledujúci:

a) v poľovných revíroch s malou zverou na každých i začínajúcich 1000 ha jeden stavač a na každých i začínajúcich 2000 ha jeden jazvečík alebo teriér alebo sliedič alebo durič,

b) v zmiešaných revíroch, v ktorých prevláda malá zver, na každých i začínajúcich 1500 ha jeden stavač a na každých i začínajúcich 2000 ha jeden jazvečík alebo teriér alebo sliedič alebo durič,

c) v zmiešaných revíroch, v ktorých prevláda raticová zver, na každých i začínajúcich 2500 ha jeden stavač a jeden jazvečík alebo teriér alebo sliedič alebo durič,

d) v lesných revíroch, v ktorých je raticová zver, na každých i začínajúcich 4000 ha jeden farbiar alebo slovenský kopov alebo jazvečíkovitý durič alebo štajerský durič s absolvovanými predbežnými skúškami farbiarov a jeden jazvečík alebo teriér alebo sliedič alebo durič,

e) vo všetkých revíroch bez zreteľa na výmeru jeden brlohár na lov líšok za účelom tlmenia besnoty.

  1. 2. V poľovných revíroch, v ktorých sa neplánuje lov malej zveri, nemusia byť k dispozícii poľovne upotrebiteľné stavače.
  2. 3. V poľovných revíroch, v ktorých sa loví raticová zver, treba zabezpečiť na dohľadávanie:

a) srnčej zveri na každých i začínajúcich 3000 ha jedného psa, ktorý skúškami preukázal schopnosť dohľadať srnčiu zveri,

b) diviačej zveri na každých i začínajúcich 3000 ha jedného psa, ktorý skúškami preukázal schopnosť dohľadať diviačiu zveri,

c) jelenej, danielej alebo muflonej zveri na každých i začínajúcich 4000 ha jedného poľovne upotrebiteľného farbiara alebo slovenského kopova alebo jazvečíkovitého duriča alebo štajerského duriča s absolvovanými predbežnými skúškami farbiarov.

  1. 4. Počty poľovne upotrebiteľných psov podľa bodu 3, písm. a), b), c) treba zabezpečiť na výmeru poľovných pozemkov, na ktorých sa lov príslušného druhu raticovej zveri plánuje.
  2. 5. Pri spoločných poľovačkách na malú zver sa musia používať poľovne upotrebiteľné psy s príslušnou kvalifikáciou na lov a dohľadávanie malej zveri, a to jeden pes na prvých troch strelcov a jeden pes pre každých ďalších začínajúcich päť strelcov. Pri poľovačkách na diviačiu zver pre každých začínajúcich päť strelcov treba zabezpečiť jedného poľovne upotrebiteľného psa, pri účasti viac ako desať strelcov treba zabezpečiť minimálne troch psov. Na spoločných poľovačkách na diviačiu zver sa na durenie (v pohone) môžu používať iba psy s absolvovanými skúškami duričov (SD) a psy vo výcviku, pripravujúce sa na skúšky duričov (SD). Predpísaný minimálny počet psov na spoločnej poľovačke musí mať absolvované skúšky duričov (SD).
  3. 6. Majiteľ poľovne upotrebiteľného psa musí mať trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. Poľovne upotrebiteľný pes sa môže započítať do stavu poľovných revírov v priamo susediacich okresoch trvalého pobytu majiteľa psa, kým súčet rozlohy poľovných revírov pre príslušný druh zveri, pre ktorý má pes kvalifikáciu, nedosiahne stanovenú výmeru pre potrebu jedného psa.

Ak je majiteľ poľovne upotrebiteľného psa členom poľovníckej spoločnosti v inom ako priamo susediacom okrese, takýto pes sa môže započítať iba do stavu pre tento poľovný revír.

Obvodné lesné úrady overia počet poľovne upotrebiteľných psov pre príslušný poľovný revír na základe Centrálneho registra poľovne upotrebiteľných psov v SR, ktorého výpis pre jednotlivé okresy zašle každoročne ústredie Slovenského poľovníckeho zväzu v termíne do 10. apríla.

Poľovnú upotrebiteľnosť na lov a dohľadávanie jednotlivých druhov zveri získavajú psy na skúškach, a to pre dohľadávanie

a) malej zveri (zajac, bažant)

-          stavače, ak úspešne absolvovali jesenné, lesné alebo všestranné skúšky stavačov,

-          teriéry, jazvečíky, sliediče a duriče, ak úspešne absolvovali jesenné alebo všestranné skúšky pre malé plemená a retrívre, ak úspešne absolvovali skúšky retrívrov z prinášania malej zveri,

b) malej zveri (divá kačica)

-          stavače, teriéry, jazvečíky, sliediče, retrívre a duriče, ktoré úspešne absolvovali jesenné skúšky alebo špeciálne skúšky z vodnej práce alebo všestranné skúšky a retrívre, ak úspešne absolvovali skúšky retrívrov z prinášania malej zveri,

c) srnčej zveri

-          stavače, ktoré úspešne absolvovali farbiarske alebo lesné alebo všestranné skúšky stavačov,

-          teriéry, jazvečíky, sliediče alebo duriče, ktoré úspešne absolvovali farbiarske alebo lesné alebo všestranné skúšky malých plemien,

-          farbiare, ktoré úspešne absolvovali farbiarske alebo lesné skúšky malých plemien alebo individuálne hlavné skúšky farbiarov,

d) diviačej zveri

-          duriče, teriéry, jazvečíky a sliediče, ktoré úspešne absolvovali skúšky duričov, alebo farbiarske skúšky duričov,

-          farbiare, ktoré úspešne absolvovali farbiarske skúšky duričov alebo individuálne hlavné skúšky farbiarov,

e) jelenej, muflónej a danielej zveri

-          len farbiare alebo slovenské kopovy alebo jazvečíkovité duriče alebo štajerské duriče po absolvovaní predbežných skúšok farbiarov.

Farbiare po úspešnom absolvovaní individuálnych hlavných skúšok farbiarov získavajú kvalifikáciu poľovnej upotrebiteľnosti na dohľadávanie všetkých druhov raticovej zveri.

Poľovnú upotrebiteľnosť na lov škodlivej zveri (líšok) môžu získať jazvečíky a teriéry, ktoré úspešne absolvujú skúšky v brlohárení.

 Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Tribeca WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.