company logo

Lesné skúšky stavačov - LSS
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Disciplíny:

 

 1. prinášanie líšky cez prekážku
 2. posliedka
 3. práca na nepofarbenej stope srnčej zveri
 4. prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese
 5. prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese
 6. vyháňanie zveri z húštin
 7. sliedenie
 8. chuť do práce s líškou
 9. správanie sa na stanovišti
 10. vodenie na remeni
 11. poslušnosť
 12. čuch
 13. pokojnosť pred pernatou zverou
 14. pokojnosť pred srstnatou zverou
 15. pokojnosť po výstrele
 16. dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri
 17. prinášanie pernatej, srstnatej a škodlivej zveri

 


Absolvovaním lesných skúšok získava pes poľovnú upotrebiteľnosť pre dohľadávanie srnčej zveri. Na LSS sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.

Popis disciplín:

 

1. Prinášanie líšky cez prekážku

Časový limit: c 3 minúty

Účelom tejto disciplíny je zistiť, ako je pes vycvičený a schopný prekonávať výškové alebo hĺbkové prekážky s líškou v papuli. Na vhodnom mieste v lese sa urobí umelá prekážka s určenými parametrami (pozri nákres).
Ohradená časť prekážky sa robí najlepšie z čečiny, je 80 cm vysoká, každá z troch ohradených strán je 4 m dlhá. Steny ohrádky musia byť vypletené tak, aby pes cez ne nemohol preliezať a aby sa pri preskakovaní neporanil. Spredu je namiesto steny 80 cm široká a 60 cm hlboká priekopa s kolmými stenami. Ak prší, alebo pri iných nepriaznivých prírodných podmienkach, môže byť v priekope voda, inak sa tam nenapúšťa. Vodič odloží psa 10 m od priekopy. Ak vodič odloží psa s vodidlom alebo iným predmetom, znižuje sa mu známka z poslušnosti o jeden stupeň. Potom uchopí líšku a prehodí ju cez priekopu do ohrádky. Nesmie však priekopu s líškou prekročiť. Vodič nesmie opustiť miesto, z ktorého poslal psa do ohrádky. Pes musí na rozkaz najkratšou cestou buď preskočiť ohrádku alebo priekopu. V ohrádke má bez váhania uchopiť líšku a po opustení ohrádky ju najkratšou cestou priniesť vodičovi. Pes môže s líškou preskočiť buď priekopu alebo ohrádku. Líšku musí odovzdať do troch minút od vypustenia.

Prekonávanie prekážky, uchopenie, prinesenie a odovzdávanie líšky sa hodnotí jednou spoločnou známkou.

Známkou 4
sa hodnotí pes, ktorý preskočí prekážku, líšku bez váhania uchopí, opäť preskočí prekážku aj s líškou a vodičovi ju správne odovzdá.
Známkou 3
sa hodnotí pes, ktorý v ohrádke pri líške váha (zdvíha hlavu), ale potom líšku uchopí, prinesie a odovzdá ju.
Známkou 2
sa hodnotí pes, ktorý v ohrádke pri líške dlhší čas váha, neprejavuje o ňu záujem, nakoniec ju však uchopí, prinesie a odovzdá.
Známkou 1
sa hodnotí pes, ktorý nemá o líšku v ohrádke záujem, zaujímajú ho iné okolnosti, ale v časovom limite líšku uchopí, prinesie a odovzdá.
Známkou 0
sa hodnotí pes, ktorý líšku neprinesie.

Každý ďalší rozkaz, okrem povelu pri vypúšťaní psa, na prekonanie prekážky tam či naspäť, na uchopenie, prinesenie alebo odovzdanie líšky znižuje známku o jeden stupeň.

Chyby:
neochota prekonať ktorúkoľvek prekážku, dlhé váhanie pri líške, nútenie k zdvihnutiu vypadnutej líšky pri zdolávaní prekážky, obiehanie ohrádky, odbehnutie medzi koronu, neprinesenie líšky, držanie líšky za kožu alebo srsť pri prinášaní sa hodnotí maximálne známkou 1.

 

2. Posliedka

 

Poľovník má mať pri posliedke za raticovou zverou psa vždy pri sebe, aby mohol v prípade postrieľania zver hneď dohľadať. Nie je pritom rozhodujúce, či ide pes voľne za vodičom alebo po jeho boku, vodič to však musí vopred oznámiť rozhodcovi. Pes má poľovníka sledovať pozorne, pokojne a ticho, musí sa dať na nenápadný tichý pokyn vodiča odložiť a takým istým spôsobom uviesť do pohybu. Akékoľvek nápadnejšie pokyny vodiča, ktoré odporujú poľovníckej praxi, sú pri posliedke neprípustné a znižujú známku z výkonu. Pes musí ísť za vodičom v takej vzdialenosti, aby mu neprekážal pri chôdzi, a aby nebol v kontakte s rukami alebo nohami vodiča.
Posliedka sa robí po chodníčku, aleji alebo ceste opačným smerom, ako stojí korona, aby psa pri práci nerušila. Posliedka sa robí asi 150 krokov, po tretine cesty vodič psa ticho a nenápadne odloží, po chvíli ho privolá a pokračuje v posliedke. Po dalších 50 krokoch ho opäť odloží, poodíde najmenej 50 krokov a na pokyn rozhodcu sa na tomto mieste schová asi na 5 minút. Asi v polovici tohto času na pokyn rozhodcu raz vystrelí. Po uplynutí 5 minút sa vráti k psovi. Ak pes po odložení odíde z miesta do polovičnej vzdialenosti medzi vodičom a ním (približuje sa k vodičovi) znižuje sa hodnotenie psa až na známku 1. Ak prejde viac ako polovicu vzdialenosti, môže sa hodnotiť len známkou 0.
Ak dá vodič pri posliedke psovi povel pootočením hlavy, nepovažuje sa to za chybu.

Chyby:
hlučné prejavy psa v dôsledku slabých nervov, prebiehanie z boku na bok, vzďaľovanie sa od smeru posliedky, stále odkladanie a dobiehanie, hlasité povely, rýchla chôdza, neochota psa k odloženiu, nevyčkanie na mieste odloženia, kňučanie.

 

3. Práca na umelo založenej nepofarbenej stope srnčej zveri

Skúša sa v poľných poľovných revíroch na umelo založenej nepofarbenej stope srnčej zveri. Stopa sa zakladá pomocou drevákov alebo kolieska, v ktorých sú upevnené srnčie ratice. Stopa je dlhá 300 krokov s dvoma oblúkmi a na jej konci musí ležať vyvrhnutá a zašitá srnčia zver, ktorej ratice boli použité na založenie stopy.
Polovica až dve tretiny dráhy stopy sa zakladajú v nižšom poľnom poraste, zvyšok stopy vo vyššom poraste (kukurica, vetrolam, krovie ap.). Dráhu stopy zakladá vždy rozhodca s jedným pomocníkom, ktorý postupuje pred ním a označuje dráhu malými papierikmi tak, aby ich nebolo zo smeru zakladania stopy vidieť. Vodič psa sa pri práci na stope nesmie obracať dozadu a kontrolovať tak správnosť postupu psa po stope. Pes sa môže priložiť na stopu najskôr po dvoch hodinách od jej založenia.
Jednotlivé dráhy sa zakladajú vo vzdialenosti najmenej 150 krokov, a to bez predchádzajúceho označenia. Asi po 200 krokoch sa na každej dráhe označí miesto, pokiaľ musí pes pracovať ako vodič na remeni. Pri prenášaní zveri na konci stôp treba dbať, aby nosič zveri nekrižoval dráhy, na ktorých sa ešte nepracovalo. Stavača pri tejto disciplíne možno viesť ako vodiča alebo hlásiča alebo oznamovača alebo hlasitého oznamovača. Spôsob práce psa musí vodič oznámiť rozhodcom najneskoršie pred nasadením psa na stopu.

a) vodič

Skúša sa ako pri práci na pofarbenej stope srnčej zveri.

a) hlásič

Stavač musí po priložení na nástrel pracovať ako vodič až po označené miesto, tam ho vodič vypustí a ďalej pes pracuje samostatne (ako pri práci na pofarbenej stope srnčej zveri).

a) oznamovač

Pred začatím disciplíny musí vodič psa oznámiť rozhodcom, ako mu pes oznámi nájdenú zver.
Od nástrelu po označené miesto musí pes pracovať ako vodič - na remeni, tam ho vodič vypustí a odtiaľ pracuje samostatne (ako pri práci na pofarbenej stope srnčej zveri).

a) hlasitý oznamovač

Po označené miesto pracuje pes ako vodič, odtiaľ sa skúša ako pri práci na pofarbenej stope srnčej zveri.

 

4. Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese

 

Časový limit: 15 minút

a) prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese

Vlečka s líškou sa zakladá v lesnom poraste v dĺžke 300 krokov, s dvoma oblúkmi. Všetky dráhy líščej stopy usporiadatelia vopred vyznačia spredu na stromoch vápnom, farbou alebo papierikmi. Zver na zakladanie stôp zabezpečuje usporiadateľ. Musí byť vyspelá, zastrelená, nenarušená.
Rozhodca, ktorý zakladá stopu, ťahá líšku na šnúre po vyznačenej stopovej dráhe, presne na konci dráhy nechá zver ležať (nie je prípustné dať ju bokom alebo nejako skryť) a pokračuje v smere stopy asi 50 krokov a tam sa skryje tak, aby ho pes nemohol vidieť ani zvetriť. Ukončenie zakladania stopy oznámi dohodnutým signálom.
Na vyzvanie druhého rozhodcu vodič priloží psa na nástrel označený srsťou alebo vlnou. Môže ho 20 krokov od nástrelu viesť na šnúre alebo na vodidle po stope, potom ho voľne vypustí s posledným rozkazom na prinesenie zveri. Po vypustení psa môže vodič zostať na mieste, odkiaľ psa vypúšťal, alebo sa vrátiť na nástrel. Miesto už potom nesmie zmeniť do konca hodnotenia práce psa.
Nie je dôležité, ako pes sleduje stopu, ale s akou dychtivosťou a ochotou príde k zveri, uchopí ju a čo najrýchlejšie ju prinesie vodičovi.
Vodič môže nasadiť psa na stopu najviac tri razy. Opätovné nasadenie psa na stopu znižuje známku o jeden stupeň, Aby pes obstál, musí priniesť zver do 15 minút bez zreteľa na to, či bol nasadený jeden alebo tri razy.

Hodnotenie:
Známka 4
ak pes prinesie zver do 8 minút od vypustenia, s prihliadnutím na spôsob práce.
Známka 3
ak pes prinesie zver do 10 minút od vypustenia, s prihliadnutím na spôsob práce.
Známka 2
ak pes prinesie zver do 12 minút od vypustenia, s prihliadnutím na spôsob práce.
Známka 1
ak pes prinesie zver do 15 minút od vypustenia po maximálne troch nasadeniach.
Známka 0
ak pes neprinesie zver ani po treťom nasadení bez zreteľa na čas.

 

5.  Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese

 

Časový limit: 15 minút

b) prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese

Vlečka so zajacom sa zakladá v lesnom poraste v dĺžke 300 krokov, s dvoma oblúkmi. Všetky dráhy zajačej stopy usporiadatelia vopred vyznačia spredu na stromoch vápnom, farbou alebo papierikmi. Zver na zakladanie stôp zabezpečuje usporiadateľ. Musí byť vyspelý, zastrelený, nenarušený.
Rozhodca, ktorý zakladá stopu, ťahá zajaca na šnúre po vyznačenej stopovej dráhe, presne na konci dráhy nechá zver ležať (nie je prípustné dať ju bokom alebo nejako skryť) a pokračuje v smere stopy asi 50 krokov a tam sa skryje tak, aby ho pes nemohol vidieť ani zvetriť. Ukončenie zakladania stopy oznámi dohodnutým signálom.
Na vyzvanie druhého rozhodcu vodič priloží psa na nástrel označený srsťou alebo vlnou. Môže ho 20 krokov od nástrelu viesť na šnúre alebo na vodidle po stope, potom ho voľne vypustí s posledným rozkazom na prinesenie zveri. Po vypustení psa môže vodič zostať na mieste, odkiaľ psa vypúšťal, alebo sa vrátiť na nástrel. Miesto už potom nesmie zmeniť do konca hodnotenia práce psa.
Nie je dôležité, ako pes sleduje stopu, ale s akou dychtivosťou a ochotou príde k zveri, uchopí ju a čo najrýchlejšie ju prinesie vodičovi.
Vodič môže nasadiť psa na stopu najviac tri razy. Opätovné nasadenie psa na stopu znižuje známku o jeden stupeň, Aby pes obstál, musí priniesť zver do 15 minút bez zreteľa na to, či bol nasadený jeden alebo tri razy.

Hodnotenie:
Známka 4
ak pes prinesie zver do 8 minút od vypustenia, s prihliadnutím na spôsob práce.
Známka 3
ak pes prinesie zver do 10 minút od vypustenia, s prihliadnutím na spôsob práce.
Známka 2
ak pes prinesie zver do 12 minút od vypustenia, s prihliadnutím na spôsob práce.
Známka 1
ak pes prinesie zver do 15 minút od vypustenia po maximálne troch nasadeniach.
Známka 0
ak pes neprinesie zver ani po treťom nasadení bez zreteľa na čas.

Obidve disciplíny sa skúšajú a hodnotia samostatne. Známka 0 z vlečky s líškou nevylučuje psa zo skúšok, ale zaraďuje ho vždy len do III. ceny.

 

6. Vyháňanie zveri z húštin

 

Stavač má prehľadávať húštinu čo najhlbšie, zver má vyhľadať a z húštiny vyhnať. Na zapískanie sa má dať odvolať. Pes nemá zver v húštine vystavovať, zdvihnutú zver má hlasito sledovať až po jej opustenie húštiny. Zastrelenú zver môže bez rozkazu priniesť. Nie je chybou, ak pri vyháňaní aj živú zver chytí, bezchybne ju prinesie a odovzdá. Zo správania sa psa musí byť zrejmé, že reaguje na povely svojho vodiča. Hlasité sledovanie zveri sa zapíše do preukazu o pôvode a do rozhodcovskej tabuľky, nemá však vplyv na ohodnotenie výkonu stavača.
Nie je prípustné, aby sa všetky psy skúšali na tom istom mieste.

Chyby:
časté pobádanie vodičom, časté vybiehanie psa z húštiny, hľadanie na okraji húštiny, nereagovanie na povely vodiča, ďaleké preháňanie zveri.

 

7. Sliedenie

 

Časový limit: maximálne 5 minút

Sliedenie sa skúša v riedkom lese, s porastom alebo v zatrávnených pasekách. Pes musí pri sliedení hľadať v dohľade vodiča. Nie je chybou, ak hľadá vo vzdialenosti až 50 krokov, stále však musí byť v dohľade vodiča.
Ak príde pes pri sliedení na zver, musí byť pred ňou absolútne pokojný a pevne ju vystavovať. Vodič musí na zver po vybehnutí strieľať a ak ju zastrelí alebo postrieľa, pes ju musí priniesť.
Vodič môže psa pri sliedení usmerňovať tichým, nie však častým pískaním.

 

8. Chuť do práce s líškou

 

Časový limit: 10 minút

Stavač, ktorý pracuje s chuťou a radosťou, je v každom prípade spoľahlivejší, najmä pri dohľadávaní zastrelenej alebo postrieľanej zveri. Rozhodcovia musia sledovať, s akým záujmom pes pracuje, či pracuje s vrodenou chuťou do práce alebo s prinútením. Chuť do práce sa skúša tak, že do húštiny sa odloží líška a rozhodca sleduje prácu psa zásadne z posedu. Keď vodič vypúšťa psa, môže mu dať povel len na hľadanie, nie na prinesenie zveri. Pes sa vypúšťa vždy proti vetru. Vodič vypustí psa najmenej 30 krokov od miesta, kde je pohodená líška, a nesmie sa z tohto miesta vzdialiť, kým pes líšku neprinesie. Keď príde pes k líške, má ju hneď a bez váhania uchopiť, s radosťou priniesť a v sede odovzdať vodičovi. Takáto práca sa hodnotí známkou 4. Ak pes hľadá líšku iným smerom, ako je pohodená, môže ho vodič zapískaním privolať a znovu vypustiť, nepovažuje sa to za chybu. Ak pes líšku zvetrí, alebo ak k nej príde a nechá ju ležať, čo oznámi rozhodca na posede signálkou, je zrejmé, že psovi chýba chuť do práce s líškou. Na pokyn rozhodcu vodič privolá psa a opäť ho vypustí. Ak dáva vodič psovi povely „Prines!" alebo „Aport!", znižuje sa známka za každý povel vždy o jeden stupeň. Vodič môže poslať psa po líšku najviac tri razy.

Známkou 4
sa hodnotí pes, ktorý líšku po zvetrení okamžite uchopí, prinesie a správne odovzdá.
Známkou 3
sa hodnotí pes, ktorý líšku po zvetrení dohľadá, chvíľu váha, ale uchopí ju, prinesie a správne odovzdá.
Známkou 2
sa hodnotí pes, ktorý k líške príde, pozoruje však okolie, obieha líšku skôr, ako ju uchopí, prinesie ju však a správne odovzdá.
Známkou 1
sa hodnotí pes, ktorý prinesie líšku až po treťom povele.
Známkou 0
sa hodnotí pes, ktorý na prinesenie líšky dostane štyri povely.

 

9. Správanie sa na stanovišti

 

Časový limit: 10 minút

Pri nadhánkach má byť pes na stanovišti absolútne pokojný. Vodič ho môže mať pri skúšaní pripútaného na vodidle alebo voľne odloženého. Pes upútaný dostáva vždy o jeden stupeň nižšiu známku. Pes na stanovišti nepokojný, kňučiaci, nervózny, ktorý môže vyplašiť prichádzajúcu zver a pes, ktorý odíde z miesta odloženia alebo ide za zdravou zverou, hodnotí sa známkou 0.
Pri skúšaní disciplíny sa vodiči so psami rozostavia najmenej 50 krokov od seba; môže sa to robiť na spôsob obstaveného priehonu. Každý vodič musí vždy po 2 minútach vystreliť, zver sa však nestrieľa.
Psy, ktoré sa neskúšajú, nesmú sa zdržiavať v tomto priestore.

 

10.  Vodenie na remeni

Vodič predvádza a vodí psa počas celých skúšok na vypúšťacom vodidle prevesenom cez pravé rameno.

Ak vodič predvádza psa na inom druhu vodidla alebo drží vodidlo v ruke, znižuje sa mu známka z vodenia na remeni o jeden stupeň, na VSS a vrcholových skúškach až o dva stupne.
Pes má ísť pokojne popri ľavej nohe vodiča, nesmie ho predbiehať, ani zaostávať. Pri zbadaní zveri alebo pri strieľaní sa nesmie na remeni trhať. Disciplína sa skúša jednak pri vodení psa na voľne visiacom vodidle a jednak počas celých skúšok, keď vodič nevie, že ho rozhodcovia pozorujú. Pri LSS, VSS a vrcholových skúškach sa vodenie na vodidle skúša tiež v lese, v žrďovine.

Chyby:
predbiehanie, ťahanie, zaostávanie tak, že vodidlo je napnuté. Pri opakovanom trhaní a kňučaní psa pri zočení zveri alebo pri streľbe hodnotí sa pes známkou 0.

 

11.  Poslušnosť

Poslušnosť a ovládateľnosť sú základné disciplíny pri predvádzaní psa. Pes musí ochotne a hneď poslúchnuť a vykonať každý hlasitý alebo iný rozkaz svojho vodiča. Vodič, aby utvrdil psa v pokojnosti pred zverou alebo po výstrele, môže používať tiché a nie moc časté povely. Ak pes povel hneď neposlúchne, považuje sa to za chybu v poslušnosti.
Pes, ktorý z akýchkoľvek príčin neposlúchne vodiča - nedá sa pripútať na remeň, alebo sa vzdiali spod vplyvu vodiča a do 10 minút sa nevráti, hodnotí sa známkou 0.
Poslušnosť sa posudzuje počas celých skúšok. Pri všestranných skúškach sa posudzuje samostatne na poli, v lese i pri vode.

Chyby:
opakovanie povelov a ich neochotné plnenie.

 

12.  Čuch

Pri posudzovaní čuchu si treba všímať na akú vzdialenosť stavač zvetril zver, rýchlosť pri hľadaní, vietor - jeho smer a silu, vlhkosť a teplotu vzduchu, ráz pôdy, porast, druh zveri a dĺžku - čas hľadania. Stavač nemusí zver vystaviť hneď, môže ísť za jej pachom a potom ju vystaviť na kratšiu vzdialenosť. Vzdialenosť treba posudzovať vždy od prvého zvetrenia, a nie od vystavenia. Treba prihliadať na to, že stavač sa pri práci s bažantmi priblíži k zveri na kratšiu vzdialenosť, kým ju pevne vystaví. Jemnosť čuchu sa posudzuje počas celých skúšok. Prechádzanie zajacov ešte nemusí byť známkou zlého čuchu psa.

Chyby:
zvetrenie zveri na kratšiu vzdialenosť pri priaznivom vetre, sústavné vystavovanie dýchanísk.

Pri lesných skúškach treba tiež hodnotiť kvalitu čuchu. Možné je to najmä pri sliedení alebo dohľadávaní. Rozhodca pozoruje pri sliedení prácu stavača a podľa vzdialenosti, na akú zvetril zver, overuje si kvalitu jeho čuchu. V prípade, ak počas sliedenia nepríde pes do styku so živou zverou, overí sa kvalita čuchu pri dohľadávaní. Tu treba sledovať, na akú vzdialenosť stavač zvetril odloženú zver, či s vysokým alebo nízkym nosom a za aký čas ju dohľadal Doplňujúce poznatky o kvalite čuchu si rozhodcovia overujú počas celých skúšok, Zvetrenie zveri na malú vzdialenosť a nedohľadanie zveri sú chyby, ktoré ovplyvňujú výslednú známku z čuchu.

13.  Pokojnosť pred pernatou zverou

 

Ak vyletí pred psom pernatá zver, pes má zostať pokojne stáť a vyčkať na povely vodiča. Náhodné chytenie 1 kusa zveri nevylučuje psa len na SVS, z tejto disciplíny však môže získať len známku 2. Na ostatných druhoch skúšok je to neprípustné a chytenie zveri sa hodnotí známkou 0. Rozhodcovia sú však povinní presvedčiť sa, či zver nebola predtým poranená.
Ak sa nedá pes od prenasledovania vzlietnutej zveri odvolať hodnotí sa známkou 0. Ak skočí pes za zverou, potom však zostane pokojný, hodnotí sa z tejto disciplíny najviac známkou 3, ak dostane povel, hodnotí sa známkou 2.
Ak sa stavač na jesenných skúškach nedostane do kontaktu s pernatou zverou tak, aby mohla byť táto disciplína hodnotená známkou podľa podaného výkonu, v rozhodcovskej tabuľke namiesto známky uvedú rozhodcovia pomlčku, čo znamená, že výkon psa nemohol byť hodnotený. V takom prípade môže pes obstáť maximálne v III. cene.

Chyby:
vyrážanie a skočenie po vzlietnutej zveri, prenasledovanie vzlietnutej zveri.

 

14.  Pokojnosť pre srstnatou zverou

 

Ak pes zbadá srstnatú zver, má zostať pokojný. Vodič mu môže dávať tiché povely, aby utvrdil jeho pokojnosť. Ak pes začne zver prenasledovať, ale na rozkaz sa hneď vráti, alebo si na rozkaz ľahne, môže sa hodnotiť najviac známkou 3. Ak pes chytí na SVS, JSS alebo LSS jedného králika alebo zajaca, hodnotí sa najviac známkou 2. Na všestranných skúškach a vrcholových podujatiach dostane za túto chybu známku 0. Rozhodcovia sú však povinní presvedčiť sa, či zver nebola predtým poranená.
Sústavné naháňanie srstnatej zveri na všestranných skúškach sa hodnotí známkou 0.
Ak pes nemá možnosť prísť na skúškach do styku so zverou, hodnotí sa z tejto disciplíny známkou 3.

Chyby:
vyrážanie a prenasledovanie zveri. Ak sa pes pri prenasledovaní zajaca nevráti do 10 minút, hodnotí sa známkou 0.

 

15.  Pokojnosť po výstrele

 

Na skúškach vlôh pri disciplíne hľadanie a na jesenných a všestranných skúškach stavačov pri spoločnej poľovačke vodič na rozkaz rozhodcu musí vystreliť v čase, keď pes nevidí nijakú zver, a aj vtedy, ak sa zver zdvihne, bez zreteľa na to, či ju pes vystavil alebo nie. Pri výstrele musí zostať pes pokojný, nesmie sa výstrelu báť, ani bláznivo pobiehať. Ak sa výstrelu bojí, a nechce sa vzdialiť od nohy vodiča alebo sa vzdiali od vodiča a ani na rozkaz sa nedá privolať, hodnotí sa známkou 0.
Vodiči sú povinní vystreliť pri každom vzlietnutí zveri, ktorú pes vystavil. Ak dá rozhodca pokyn na zastrelenie zveri, vodič nesmie zver úmyselne chybiť. Pes musí zostať po výstrele pokojne stáť na mieste a pokračovať v hľadaní až na pokyn vodiča.
Ak pes videl po výstrele zver padať, môže ju bez povelu priniesť a nepovažuje sa to za chybu. Pes, ktorý zostane po výstrele pri nohe svojho vodiča, a ani na rozkaz nechce ísť zver hľadať, môže dostať len známku 0.

Chyby:
bojazlivosť a splašenosť po výstrele, skočenie za zverou po výstrele, hľadanie v blízkosti vodiča po výstrele.

 

16.  Dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri

 

Časový limit: maximálne 10 minút, kontrolný pes maximálne 5 minút

Pri tejto disciplíne sa skúša použiteľnosť stavača v poľovníckej praxi, t j. či zastrelenú, postrieľanú alebo uhynutú pernatú a srstnatú zver riadne dohľadá a prinesie. Skúša sa preto, či pes používa čuch, s akou ochotou a bez povelu vezme a prinesie zver, a tiež ochota, s akou dohľadáva postrieľanú zver. Ako dohľadávanie sa táto práca psa hodnotí len vtedy, ak pes dohľadá zver čuchom, a nie zrakom. Ak dohľadá postrieľanú pernatú zver po stope a prinesie ju zo vzdialenosti asi 100 krokov, hodnotí sa jeho práca zároveň ako dohľadávanie i vypracovanie vlečky. Ak pes dohľadá postrieľanú srstnatú zver po stope ju zo vzdialenosti asi 200 krokov, takisto sa jeho práca hodnotí ako dohľadávanie a vypracovanie vlečky. Pri dohľadávaní nesmie dávať vodič psovi povely „Aport!" alebo „Prines!" lebo za každý povel sa znižuje známka o jeden stupeň. Pes, ktorý bol preukázateľne pri zveri, ale ju nepriniesol ani po troch poveloch, hodnotí sa známkou 0.
Ak pes nedohľadá postrieľanú alebo zastrelenú zver do 10 minút, pošle rozhodca na prácu kontrolného psa, ďalšieho v poradí a ak taký už nie je, použije predchádzajúceho psa. Ak kontrolný pes dohľadá zver do piatich minút, hodnotí sa skúšaný pes známkou 0. Kontrolný pes sa hodnotí podľa podaného výkonu. Ak ani kontrolný pes do piatich minút zver nedohľadá, považuje sa táto zver za nedohladateľnú.
Každý stavač má dohľadať a priniesť najmenej 1 kus pernatej a 1 kus srstnatej, čerstvo zastrelenej (teplej) zveri. Ak je v daných podmienkach menej zveri, musí dohľadať a doniesť aspoň 1 kus (i druh) čerstvo zastrelenej (teplej) pohodenej zveri.
V obidvoch prípadoch sa mu pohodí ešte 1 kus pernatej a 1 kus srstnatej studenej zveri.
Rozhodca hodí zver do vyššieho porastu tak, aby to vodič ani pes nevideli (každý pes musí dostať nový priestor). Vodič na pokyn rozhodcu vypustí psa proti vetru zo vzdialenosti aspoň 50 krokov od pohodenej zveri a môže postupovať so psom až do zastavenia rozhodcom. Rozhodca si všíma najmä, ako používa pes čuch, v akej vzdialenosti zvetrí zver, s akou ochotou zver vezme a prinesie vodičovi. Vodič môže používať len rozkazy „Hľadaj!" alebo „Stratil!" Môže usmerňovať psa ako pri disciplíne hľadanie. Každý povel „Aport!" alebo „Prines!" znižuje známku z prinášania vždy o jeden stupeň.
Hodnotenie „dohľadávania teplej čerstvo zastrelenej pernatej a srstnatej zveri" a „dohľadávania pohodenej pernatej a srstnatej zveri" sú nerozdielnou súčasťou disciplíny „dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri". Každý predmet sa skúša samostatne. Aby pes ostal, musí všetky predmety splniť. Dosiahnuté body z každého predmetu sa zapisujú do rozhodcovskej tabuľky poznámkou. Vypočítaný priemer tvorí výslednú známku z disciplíny dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri.
Ako dohľadávka sa hodnotí časť práce psa po nájdenie zveri. Časť práce od nájdenia zveri po jej odovzdanie vodičovi sa hodnotí v disciplíne prinášanie. Ak pes od nájdenej zveri odíde a nevráti sa k nej ani na pokyn vodiča, alebo so zverou odíde a do časového limitu ju neprinesie k vodičovi, hodnotí sa dohľadávka i prinášanie známkami 0.
Pri skúšaní tejto disciplíny nie je prípustné použiť náhradného psa. Ak pes pohodeného bažanta alebo zajaca do 10 minút nedohľadá, dostane známku 0. V tom prípade je rozhodca povinný ukázať vodičovi, že zver v poraste skutočne leží. Ak pes vystavuje pri tejto disciplíne inú zver, môže ju vodič sám vyraziť a ďalej sa pokračuje v skúšaní disciplíny podľa pokynov rozhodcu. Ak pes dohľadá zver do 4 minút od vypustenia, dostane známku 4, do 6 minút známku 3, do 8 minút známku 2, do 10 minút známku 1.

Chyby:
nezáujem alebo malý záujem o dohľadávanie zveri, hľadanie len v blízkosti vodiča, bojazlivé hľadanie, nevyužívanie čuchu, vetra, nesústredenosť na dohľadávanie, povely na prinesenie zveri.

 

Pri skúšaní tejto disciplíny treba pred každým psom streliť najmenej 1 kus zveri. Ak videl pes po výstrele zver padať, môže ju bez povelu priniesť, a nepovažuje sa to za chybu. Zver musí rýchle uchopiť celou papuľou, bez ťažkostí priniesť, posadiť sa pred vodiča a až na jeho rozkaz ju pustiť. Tichý povel na sadnutie môže dať vodič psovi len pri jesenných skúškach. Rozhodca sa musí presvedčiť, či pes drží zver pevne a nemačká ju. Pri hodnotení musí rozhodca brať do úvahy počasie, únavu psa, vzdialenosť, z ktorej musel zver priniesť. Ak pes neprinesie zver ani po štvrtom povely, hodnotí sa známkou 0.
Rozhodcovia si robia poznámky pri všetkých disciplínach, pri ktorých mal pes možnosť zver prinášať, okrem prinášania kačice z hlbokej vody na JSS, prinášania líšky cez prekážku a prinášania vlečenej zveri na diaľku, kde sa prinášanie hodnotí v rámci týchto predmetov.

Chyby:
neochotné uchopenie zveri, mačkanie, hranie sa a pohadzovanie, vypustenie zveri z papule pred vodičom, obchádzanie vodiča, neposadenie sa pri odovzdávaní zveri, časté položenie si zveri, opakovanie povelov na prinesenie (každý ďalší povel znižuje známku o jeden stupeň). Ak pri prinášaní pes drží zver len za perie alebo srsť, môže dostať na JSS najviac známku 2, na VSS a vrcholových podujatiach len známku 1.

17.  Prinášanie pernatej , srstnatej a škodlivej zveri

Pri skúšaní tejto disciplíny treba pred každým psom streliť najmenej 1 kus zveri. Ak videl pes po výstrele zver padať, môže ju bez povelu priniesť, a nepovažuje sa to za chybu. Zver musí rýchle uchopiť celou papuľou, bez ťažkostí priniesť, posadiť sa pred vodiča a až na jeho rozkaz ju pustiť. Tichý povel na sadnutie môže dať vodič psovi len pri jesenných skúškach. Rozhodca sa musí presvedčiť, či pes drží zver pevne a nemačká ju. Pri hodnotení musí rozhodca brať do úvahy počasie, únavu psa, vzdialenosť, z ktorej musel zver priniesť. Ak pes neprinesie zver ani po štvrtom povely, hodnotí sa známkou 0.
Rozhodcovia si robia poznámky pri všetkých disciplínach, pri ktorých mal pes možnosť zver prinášať, okrem prinášania kačice z hlbokej vody na JSS, prinášania líšky cez prekážku a prinášania vlečenej zveri na diaľku, kde sa prinášanie hodnotí v rámci týchto predmetov.

Chyby:
neochotné uchopenie zveri, mačkanie, hranie sa a pohadzovanie, vypustenie zveri z papule pred vodičom, obchádzanie vodiča, neposadenie sa pri odovzdávaní zveri, časté položenie si zveri, opakovanie povelov na prinesenie (každý ďalší povel znižuje známku o jeden stupeň). Ak pri prinášaní pes drží zver len za perie alebo srsť, môže dostať na JSS najviac známku 2, na VSS a vrcholových podujatiach len známku 1.

 

 


Rozhodcovská tabuľka

 

Predmet

Najnižšie známky pre cenu

Koeficient

Známka za výkon

Počet bodov

I.

II.

III.

1

Prinášanie líšky cez prekážku

1

1

0

2

 

 

2

Posliedka

1

1

1

4

 

 

3

Práca na nepofarbenej stope srnčej zveri

a)     vodič

b)      oznamovač

c)      hlásič

d)     hlasitý oznamovač

 

3

3

3

3

 

2

2

2

2

 

1

1

1

1

 

6

8

8

8

 

 

4

Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese

1

1

0

5

 

 

5

Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese

1

1

1

5

 

 

6

Vyháňanie zveri z húštin

1

1

1

3

 

 

7

Sliedenie

2

2

1

3

 

 

8

Chuť do práce s líškou

1

1

1

4

 

 

9

Správanie sa na stanovišti

2

2

1

2

 

 

10

Vodenie na remeni

2

2

1

2

 

 

11

Poslušnosť

3

2

2

5

 

 

12

Čuch

3

3

2

8

 

 

13

Pokojnosť pred pernatou zverou

2

1

1

2

 

 

14

Pokojnosť pre srstnatou zverou

2

1

1

3

 

 

15

Pokojnosť po výstrele

2

1

1

2

 

 

16

Dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri

3

2

2

5

 

 

17

Prinášanie pernatej, srstnatej a škodlivej zveri

2

1

1

4

 

 

Najnižší počet bodov pre cenu

199

153

109

 

Cena

Počet bodov spolu

Poznámka: Max. počet bodov 268.

 Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Tribeca WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.