company logo

Jesenné skúšky stavačov - JSS
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Disciplíny:

 

 1. spoločná poľovačka
 2. hľadanie
 3. vystavovanie
 4. postupovanie
 5. čuch
 6. pokojnosť pred pernatou zverou
 7. pokojnosť pred srstnatou zverou
 8. pokojnosť po výstrele
 9. dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri
 10. prinášanie vlečenej pernatej a srstnatej zveri na diaľku v poli
 11. prinášanie pernatej zveri
 12. prinášanie srstnatej zveri
 13. vodenie na remeni
 14. prinášanie kačice z hlbokej vody
 15. poslušnosť

Jesenné skúšky sú skúškami, ktorých absolvovanie kvalifikuje psa ako poľovne

upotrebiteľného pre hľadanie, dohľadávanie a prinášanie malej zveri.

Na JSS sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.

Popis disciplín:

 

1. Spoločná poľovačka

Časový limit: 15-30 minút

Táto disciplína sa skúša ako prvá a psy pri nej majú ukázať, že sú platnými pomocníkmi pri love malej

zveri na spoločných poľovačkách. Vytvorí sa skupina s 2-4 stavačmi, ktoré nastúpia vo vzdialenosti najmenej 50 krokov.

Medzi vodičov sa rozostavia rozhodcovia. Skúša sa podľa možnosti vo vyššom poraste za rovnakých podmienok pre celú skupinu. Na jesenných skúškach môže vodič viesť stavača na remeni, voľne pri nohe alebo ho vypustiť hľadať nakrátko pred sebou. Všetci vodiči sú povinní strieľať na zver, ktorá vyletí alebo vybehne, či už ju voľne pracujúci pes vystaví alebo nie. Ak stavač vystaví zver pri spoločnej poľovačke, rozhodca to musí zobrať do úvahy, ako aj ostatné výkony psa, napr. postupovanie, pokojnosť pred zverou ap. Stavač, ktorý pracuje voľne, musí hľadať zver len v priestore pred svojim vodičom, maximálne po susedného rozhodcu. Príliš ďaleké hľadanie a zabiehanie pred susedných rozhodcov a vodičov sa považuje za chybu. Každý vodič by mal streliť aspoň 1 kus (druh) zveri, druhý sa pohodí psovi pred skončením disciplíny, aby ukázal, že prináša teplú zver. Stavač, ktorý pracuje voľne pred svojím vodičom, má ním zastrelenú zver priniesť vodičovi.
Ak vodič vedie psa pripútaného na vodidle, musí ho pred dohľadaním voľne vypustiť, pes musí zver dohľadať a priniesť vodičovi. Na rozkaz rozhodcu musí pes dohľadať a priniesť i zver strelenú ktorýmkoľvek účastníkom spoločnej poľovačky. Rozhodca musí zabezpečiť, aby boli postupne odskúšané všetky psy.
Psa pripútaného pri predvádzaní na spoločnej poľovačke možno hodnotiť za jeho najlepší výkon najviac známkou 2, voľne vedeného pri nohe najviac známkou 3.
Psy pracujúce voľne pred vodičom, ktoré rušia prácu ostatných psov, alebo inak narúšajú priebeh spoločnej poľovačky, musia vodiči na príkaz rozhodcu uviazať na remeň, a ďalej sa hodnotia ako psy pripútané s prihliadnutím na chyby, ktorých sa už dopustili. Agresívne psy, ktoré nenechajú iných psov prinášať zver a napádajú ich, môžu sa hodnotiť až známkou 0 a na skúškach neobstoja.
Na všestranných skúškach musia všetky stavače začať pracovať voľne pred vodičmi. Pripútanie psa nariaďuje iba rozhodca, a to vtedy, ak rušia priebeh spoločnej poľovačky. Vtedy však môžu získať najviac známku 1. Tiché usmerňovanie psa sa nepovažuje za chybu. Pri spoločnej poľovačke prikáže rozhodca vodičom, aby každý aspoň štyri razy vystrelil, a to aj vtedy, ak tam zver nie je. V každej skupine sa však musí streliť aspoň 1 kus zveri.

 

2. Hľadanie

 

Časový limit: 20-30 minút

Pes má hľadať priečne, priestorne, sústavne, vytrvalo a väčšinou cvalom. Ideálne hľadanie je asi 30 krokov dopredu, 80 doľava, 80 doprava. Záleží pritom na poraste a ostatných okolnostiach. Pes má hľadať s vysokým nosom a využívať dobrý vietor tak, aby nevynechal nijaké miesto, kde by mohla byť zaľahnutá zver. Všetky stavače sa majú skúšať približne v rovnako hustých a vysokých kultúrach a hľadať proti vetru.
Každý pes má hľadať dovtedy, kým nepríde na zver. Ak nepríde ku zveri vo vymedzenom čase a ak nepreukázal požiadavky na neho kladené ani pri spoločnej poľovačke, hľadanie sa preruší, pes sa opäť vypustí na hľadanie po minimálne 15 minútovej prestávke, a môže hľadať najviac 30 minút.
Známku ovplyvňuje štýl hľadania, ktorý sa skladá z harmonicky pôsobiacich pohybov, spôsobu držania hlavy, značenia zveri a pachov, vrátane postupovania za zverou.

Chyby:
prechádzanie pernatej zveri, nesystematické pobiehanie, pomalé hľadanie v blízkosti vodiča, hľadanie zrakom, zabiehanie za vodiča, príliš rýchle hľadanie, hľadanie ďaleko pred vodičom.

3. Vystavovanie

 

Pes musí nájdenú zver vystavovať pokojne, pevne a až dovtedy, kým nedostane od vodiča povel alebo kým vodič sám zver, prichádzajúc k nej pokojným krokom, nevyrazí.
Ak pes zvetrí zver na väčšiu vzdialenosť, môže postúpiť a potom ju pevne vystavovať, alebo si pred ňou ľahnúť, kým k nemu vodič pomaly nepríde.
Ak zvetrí stopu zveri, dýchanisko alebo ležovisko, má ich iba naznačiť. Ak pes na skúškach vlôh vystavuje dýchanisko alebo ležovisko namiesto naznačenia, nepovažuje sa to za chybu.
Stavač, ktorý na jesenných skúškach nepríde do kontaktu so zverou, resp. nenájde zver tak, aby ju mohol vystaviť sa z disciplíny vystavovanie a postupovanie nehodnotí. V rozhodcovskej tabuľke sa pri obidvoch disciplínach uvedie namiesto známky pomlčka (–), nie 0.

Chyby:
opätovné vystavovanie miest, kde zver nebola a nie je (balamutenie), zapieranie zveri, vyrážanie zveri, krátkodobé vystavovanie a návrat k vodičovi.
Ak sa zistí, že pes sústavne zapiera zver alebo nevystavuje pernatú zver, aj keď mal na to príležitosť, hodnotí sa známkou 0 nemôže na skúškach obstáť.

 

4. Postupovanie

 

Ak pes vystaví zver na väčšiu vzdialenosť, môže spolu s vodičom voľne postupovať do jej blízkosti tak, aby ju nevyrazil. Nie je chybou, ak dá vodič na postupovanie tichý povel. Ak pernatá zver pred psom uniká, musí za ňou pes postupovať tak, aby s ňou bol v stálom kontakte. Vodič ho pritom nesmie ovplyvňovať. Výnimka je povolená len na skúškach vlôh. Neberie sa do úvahy, či zver, ktorú pes vystavoval, vyrazí na pokyn rozhodcu pes alebo vodič. Vodič sa s výnimkou zdvihnutia zveri so súhlasom rozhodcu nesmie pohybovať v priestore medzi psom a zverou, alebo sám zver hľadať.

Chyby:
príliš rýchle postupovanie, postupovanie do takej blízkosti zveri, že ju vyrazí, nezáujem o postupovanie ani po opätovných poveloch vodiča, postrkovanie psa. Pri sústavnom vyrážaní zveri pred príchodom vodiča na vzdialenosť dostrelu môže byť pes hodnotený len známkou 0. Tiché povzbudenie a pohladenie psa nie je chybou.

 

5. Čuch

Pri posudzovaní čuchu si treba všímať na akú vzdialenosť stavač zvetril zver, rýchlosť pri hľadaní, vietor - jeho smer a silu, vlhkosť a teplotu vzduchu, ráz pôdy, porast, druh zveri a dĺžku - čas hľadania. Stavač nemusí zver vystaviť hneď, môže ísť za jej pachom a potom ju vystaviť na kratšiu vzdialenosť. Vzdialenosť treba posudzovať vždy od prvého zvetrenia, a nie od vystavenia. Treba prihliadať na to, že stavač sa pri práci s bažantmi priblíži k zveri na kratšiu vzdialenosť, kým ju pevne vystaví. Jemnosť čuchu sa posudzuje počas celých skúšok. Prechádzanie zajacov ešte nemusí byť známkou zlého čuchu psa.

Chyby:
zvetrenie zveri na kratšiu vzdialenosť pri priaznivom vetre, sústavné vystavovanie dýchanísk.

Pri lesných skúškach treba tiež hodnotiť kvalitu čuchu. Možné je to najmä pri sliedení alebo dohľadávaní. Rozhodca pozoruje pri sliedení prácu stavača a podľa vzdialenosti, na akú zvetril zver, overuje si kvalitu jeho čuchu. V prípade, ak počas sliedenia nepríde pes do styku so živou zverou, overí sa kvalita čuchu pri dohľadávaní. Tu treba sledovať, na akú vzdialenosť stavač zvetril odloženú zver, či s vysokým alebo nízkym nosom a za aký čas ju dohľadal Doplňujúce poznatky o kvalite čuchu si rozhodcovia overujú počas celých skúšok, Zvetrenie zveri na malú vzdialenosť a nedohľadanie zveri sú chyby, ktoré ovplyvňujú výslednú známku z čuchu.

 

6. Pokojnosť pred pernatou

 

Ak vyletí pred psom pernatá zver, pes má zostať pokojne stáť a vyčkať na povely vodiča. Náhodné chytenie 1 kusa zveri nevylučuje psa len na SVS, z tejto disciplíny však môže získať len známku 2. Na ostatných druhoch skúšok je to neprípustné a chytenie zveri sa hodnotí známkou 0. Rozhodcovia sú však povinní presvedčiť sa, či zver nebola predtým poranená.
Ak sa nedá pes od prenasledovania vzlietnutej zveri odvolať hodnotí sa známkou 0. Ak skočí pes za zverou, potom však zostane pokojný, hodnotí sa z tejto disciplíny najviac známkou 3, ak dostane povel, hodnotí sa známkou 2.
Ak sa stavač na jesenných skúškach nedostane do kontaktu s pernatou zverou tak, aby mohla byť táto disciplína hodnotená známkou podľa podaného výkonu, v rozhodcovskej tabuľke namiesto známky uvedú rozhodcovia pomlčku, čo znamená, že výkon psa nemohol byť hodnotený. V takom prípade môže pes obstáť maximálne v III. cene.

Chyby:
vyrážanie a skočenie po vzlietnutej zveri, prenasledovanie vzlietnutej zveri.

 

7. Pokojnosť pre srstnatou zverou

 

Ak pes zbadá srstnatú zver, má zostať pokojný. Vodič mu môže dávať tiché povely, aby utvrdil jeho pokojnosť. Ak pes začne zver prenasledovať, ale na rozkaz sa hneď vráti, alebo si na rozkaz ľahne, môže sa hodnotiť najviac známkou 3. Ak pes chytí na SVS, JSS alebo LSS jedného králika alebo zajaca, hodnotí sa najviac známkou 2. Na všestranných skúškach a vrcholových podujatiach dostane za túto chybu známku 0. Rozhodcovia sú však povinní presvedčiť sa, či zver nebola predtým poranená.
Sústavné naháňanie srstnatej zveri na všestranných skúškach sa hodnotí známkou 0.
Ak pes nemá možnosť prísť na skúškach do styku so zverou, hodnotí sa z tejto disciplíny známkou 3.

Chyby:
vyrážanie a prenasledovanie zveri. Ak sa pes pri prenasledovaní zajaca nevráti do 10 minút, hodnotí sa známkou 0.

 

8. Pokojnosť po výstrele

 

Na skúškach vlôh pri disciplíne hľadanie a na jesenných a všestranných skúškach stavačov pri spoločnej poľovačke vodič na rozkaz rozhodcu musí vystreliť v čase, keď pes nevidí nijakú zver, a aj vtedy, ak sa zver zdvihne, bez zreteľa na to, či ju pes vystavil alebo nie. Pri výstrele musí zostať pes pokojný, nesmie sa výstrelu báť, ani bláznivo pobiehať. Ak sa výstrelu bojí, a nechce sa vzdialiť od nohy vodiča alebo sa vzdiali od vodiča a ani na rozkaz sa nedá privolať, hodnotí sa známkou 0.
Vodiči sú povinní vystreliť pri každom vzlietnutí zveri, ktorú pes vystavil. Ak dá rozhodca pokyn na zastrelenie zveri, vodič nesmie zver úmyselne chybiť. Pes musí zostať po výstrele pokojne stáť na mieste a pokračovať v hľadaní až na pokyn vodiča.
Ak pes videl po výstrele zver padať, môže ju bez povelu priniesť a nepovažuje sa to za chybu. Pes, ktorý zostane po výstrele pri nohe svojho vodiča, a ani na rozkaz nechce ísť zver hľadať, môže dostať len známku 0.

Chyby:
bojazlivosť a splašenosť po výstrele, skočenie za zverou po výstrele, hľadanie v blízkosti vodiča po výstrele.

 

9. Dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri

 

Časový limit: maximálne 10 minút, kontrolný pes maximálne 5 minút

Pri tejto disciplíne sa skúša použiteľnosť stavača v poľovníckej praxi, t j. či zastrelenú, postrieľanú alebo uhynutú pernatú a srstnatú zver riadne dohľadá a prinesie. Skúša sa preto, či pes používa čuch, s akou ochotou a bez povelu vezme a prinesie zver, a tiež ochota, s akou dohľadáva postrieľanú zver. Ako dohľadávanie sa táto práca psa hodnotí len vtedy, ak pes dohľadá zver čuchom, a nie zrakom. Ak dohľadá postrieľanú pernatú zver po stope a prinesie ju zo vzdialenosti asi 100 krokov, hodnotí sa jeho práca zároveň ako dohľadávanie i vypracovanie vlečky. Ak pes dohľadá postrieľanú srstnatú zver po stope ju zo vzdialenosti asi 200 krokov, takisto sa jeho práca hodnotí ako dohľadávanie a vypracovanie vlečky. Pri dohľadávaní nesmie dávať vodič psovi povely „Aport!" alebo „Prines!" lebo za každý povel sa znižuje známka o jeden stupeň. Pes, ktorý bol preukázateľne pri zveri, ale ju nepriniesol ani po troch poveloch, hodnotí sa známkou 0.
Ak pes nedohľadá postrieľanú alebo zastrelenú zver do 10 minút, pošle rozhodca na prácu kontrolného psa, ďalšieho v poradí a ak taký už nie je, použije predchádzajúceho psa. Ak kontrolný pes dohľadá zver do piatich minút, hodnotí sa skúšaný pes známkou 0. Kontrolný pes sa hodnotí podľa podaného výkonu. Ak ani kontrolný pes do piatich minút zver nedohľadá, považuje sa táto zver za nedohladateľnú.
Každý stavač má dohľadať a priniesť najmenej 1 kus pernatej a 1 kus srstnatej, čerstvo zastrelenej (teplej) zveri. Ak je v daných podmienkach menej zveri, musí dohľadať a doniesť aspoň 1 kus (i druh) čerstvo zastrelenej (teplej) pohodenej zveri.
V obidvoch prípadoch sa mu pohodí ešte 1 kus pernatej a 1 kus srstnatej studenej zveri.
Rozhodca hodí zver do vyššieho porastu tak, aby to vodič ani pes nevideli (každý pes musí dostať nový priestor). Vodič na pokyn rozhodcu vypustí psa proti vetru zo vzdialenosti aspoň 50 krokov od pohodenej zveri a môže postupovať so psom až do zastavenia rozhodcom. Rozhodca si všíma najmä, ako používa pes čuch, v akej vzdialenosti zvetrí zver, s akou ochotou zver vezme a prinesie vodičovi. Vodič môže používať len rozkazy „Hľadaj!" alebo „Stratil!" Môže usmerňovať psa ako pri disciplíne hľadanie. Každý povel „Aport!" alebo „Prines!" znižuje známku z prinášania vždy o jeden stupeň.
Hodnotenie „dohľadávania teplej čerstvo zastrelenej pernatej a srstnatej zveri" a „dohľadávania pohodenej pernatej a srstnatej zveri" sú nerozdielnou súčasťou disciplíny „dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri". Každý predmet sa skúša samostatne. Aby pes ostal, musí všetky predmety splniť. Dosiahnuté body z každého predmetu sa zapisujú do rozhodcovskej tabuľky poznámkou. Vypočítaný priemer tvorí výslednú známku z disciplíny dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri.
Ako dohľadávka sa hodnotí časť práce psa po nájdenie zveri. Časť práce od nájdenia zveri po jej odovzdanie vodičovi sa hodnotí v disciplíne prinášanie. Ak pes od nájdenej zveri odíde a nevráti sa k nej ani na pokyn vodiča, alebo so zverou odíde a do časového limitu ju neprinesie k vodičovi, hodnotí sa dohľadávka i prinášanie známkami 0.
Pri skúšaní tejto disciplíny nie je prípustné použiť náhradného psa. Ak pes pohodeného bažanta alebo zajaca do 10 minút nedohľadá, dostane známku 0. V tom prípade je rozhodca povinný ukázať vodičovi, že zver v poraste skutočne leží. Ak pes vystavuje pri tejto disciplíne inú zver, môže ju vodič sám vyraziť a ďalej sa pokračuje v skúšaní disciplíny podľa pokynov rozhodcu. Ak pes dohľadá zver do 4 minút od vypustenia, dostane známku 4, do 6 minút známku 3, do 8 minút známku 2, do 10 minút známku 1.

Chyby:
nezáujem alebo malý záujem o dohľadávanie zveri, hľadanie len v blízkosti vodiča, bojazlivé hľadanie, nevyužívanie čuchu, vetra, nesústredenosť na dohľadávanie, povely na prinesenie zveri.

 

10.  Prinášanie vlečenej pernatej a srstnatej zveri na diaľku v poli

Časový limit: 10 minút

a) prinášanie vlečenej pernatej zveri na diaľku na poli

Pri praktickom výkone práva poľovníctva potrebujeme, aby stavač prinášal postrieľanú alebo uhynutú zver aj z väčšej vzdialenosti. Preto sa na skúškach zakladá vlečka s jarabicou alebo bažantom. Nie je pritom dôležité, ako pes sleduje stopu, ale s akou dychtivosťou a ochotou príde k zveri, uchopí ju a čo najrýchlejšie prinesie vodičovi. Ak nemal pes možnosť pri poľnej práci vypracovať stopu krídlovanej pernatej zveri, urobí sa mu s čerstvo zastrelenou jarabicou alebo bažantom 150 krokov dlhá, jeden raz oblúkovito lomená stopa (vlečka). Zver na založenie stopy musí byť vyspelá a nenarušená. Vlečka má byť založená v nízkom poraste a po vetre. Zakladanie vlečky nesmie pes vidieť. Rozhodca, ktorý zakladá stopu, po jej ukončení nechá zver presne na konci stopy (nie je prípustné dať ju bokom alebo nejako skryť), odíde v priamom smere asi 50 krokov, a tam sa dobre skryje. Na vyzvanie druhého rozhodcu priloží vodič psa na nástrel označený perím, asi 20 krokov od nástrelu ho môže viesť na šnúre, potom ho voľne vypustí. Pri vypúšťaní mu môže dať posledný povel na prinesenie zveri. Ak pes zlyhá pri prvom nasadení, môže ho vodič nasadiť na stopu opäť, najviac však tri razy. Aby pes obstál, musí zver priniesť do 10 minút bez zreteľa na to, či bol nasadený jeden alebo tri razy. Opätovné nasadenie psa na stopu znižuje známku o jeden stupeň.

Hodnotenie:
Známka 4
ak pes prinesie zver do 4 minút od vypustenia, s prihliadnutím na spôsob predvedenej práce.
Známka 3
ak pes prinesie zver do 6 minút od vypustenia, s prihliadnutím na spôsob predvedenej práce.
Známka 2
ak pes prinesie zver do 8 minút od vypustenia, s prihliadnutím na spôsob predvedenej práce.
Známka 1
ak pes prinesie zver do 10 minút od vypustenia po maximálne troch nasadeniach na stopu.
Známka 0
ak pes neprinesie zver ani po treťom nasadení bez zreteľa na čas.

b) prinášanie vlečenej srstnatej zveri na diaľku na poli

Skúša sa a hodnotí rovnako ako vlečka s pernatou zverou. Rozdiel je len v tom, že stopová dráha je 300 krokov dlhá a dva razy oblúkovito lomená. Časové limity platia ako pri pernatej zveri.
Spôsob prinášania a odovzdávania zveri je nerozdielnou súčasťou predmetu „prinášanie vlečenej pernatej a srstnatej zveri na diaľku na poli", pretože obidve disciplíny sa klasifikujú jednou známkou bez ďalších poznámok predmete „prinášanie".
Pri jesenných skúškach sa obidve disciplíny robia a hodnotia samostatne, vypočítava sa z nich však priemer, ktorý je výslednou známkou z tejto disciplíny. Aby stavač na JSS obstál, musí splniť obidve disciplíny.

Chyby:
nezáujem psa o dohľadanie zveri, otáľanie pri jej uchopení, nesprávne odovzdanie.

 

11.  Prinášanie pernatej  zveri

Pri skúšaní tejto disciplíny treba pred každým psom streliť najmenej 1 kus zveri. Ak videl pes po výstrele zver padať, môže ju bez povelu priniesť, a nepovažuje sa to za chybu. Zver musí rýchle uchopiť celou papuľou, bez ťažkostí priniesť, posadiť sa pred vodiča a až na jeho rozkaz ju pustiť. Tichý povel na sadnutie môže dať vodič psovi len pri jesenných skúškach. Rozhodca sa musí presvedčiť, či pes drží zver pevne a nemačká ju. Pri hodnotení musí rozhodca brať do úvahy počasie, únavu psa, vzdialenosť, z ktorej musel zver priniesť. Ak pes neprinesie zver ani po štvrtom povely, hodnotí sa známkou 0.
Rozhodcovia si robia poznámky pri všetkých disciplínach, pri ktorých mal pes možnosť zver prinášať, okrem prinášania kačice z hlbokej vody na JSS, prinášania líšky cez prekážku a prinášania vlečenej zveri na diaľku, kde sa prinášanie hodnotí v rámci týchto predmetov.

Chyby:
neochotné uchopenie zveri, mačkanie, hranie sa a pohadzovanie, vypustenie zveri z papule pred vodičom, obchádzanie vodiča, neposadenie sa pri odovzdávaní zveri, časté položenie si zveri, opakovanie povelov na prinesenie (každý ďalší povel znižuje známku o jeden stupeň). Ak pri prinášaní pes drží zver len za perie alebo srsť, môže dostať na JSS najviac známku 2, na VSS a vrcholových podujatiach len známku 1.

 

12.  Prinášanie srstnatej  zveri

Pri skúšaní tejto disciplíny treba pred každým psom streliť najmenej 1 kus zveri. Ak videl pes po výstrele zver padať, môže ju bez povelu priniesť, a nepovažuje sa to za chybu. Zver musí rýchle uchopiť celou papuľou, bez ťažkostí priniesť, posadiť sa pred vodiča a až na jeho rozkaz ju pustiť. Tichý povel na sadnutie môže dať vodič psovi len pri jesenných skúškach. Rozhodca sa musí presvedčiť, či pes drží zver pevne a nemačká ju. Pri hodnotení musí rozhodca brať do úvahy počasie, únavu psa, vzdialenosť, z ktorej musel zver priniesť. Ak pes neprinesie zver ani po štvrtom povely, hodnotí sa známkou 0.
Rozhodcovia si robia poznámky pri všetkých disciplínach, pri ktorých mal pes možnosť zver prinášať, okrem prinášania kačice z hlbokej vody na JSS, prinášania líšky cez prekážku a prinášania vlečenej zveri na diaľku, kde sa prinášanie hodnotí v rámci týchto predmetov.

Chyby:
neochotné uchopenie zveri, mačkanie, hranie sa a pohadzovanie, vypustenie zveri z papule pred vodičom, obchádzanie vodiča, neposadenie sa pri odovzdávaní zveri, časté položenie si zveri, opakovanie povelov na prinesenie (každý ďalší povel znižuje známku o jeden stupeň). Ak pri prinášaní pes drží zver len za perie alebo srsť, môže dostať na JSS najviac známku 2, na VSS a vrcholových podujatiach len známku 1.

13.  Vodenie na remeni

Vodič predvádza a vodí psa počas celých skúšok na vypúšťacom vodidle prevesenom cez pravé rameno.
Ak vodič predvádza psa na inom druhu vodidla alebo drží vodidlo v ruke, znižuje sa mu známka z vodenia na remeni o jeden stupeň, na VSS a vrcholových skúškach až o dva stupne.
Pes má ísť pokojne popri ľavej nohe vodiča, nesmie ho predbiehať, ani zaostávať. Pri zbadaní zveri alebo pri strieľaní sa nesmie na remeni trhať. Disciplína sa skúša jednak pri vodení psa na voľne visiacom vodidle a jednak počas celých skúšok, keď vodič nevie, že ho rozhodcovia pozorujú. Pri LSS, VSS a vrcholových skúškach sa vodenie na vodidle skúša tiež v lese, v žrďovine.

Chyby:
predbiehanie, ťahanie, zaostávanie tak, že vodidlo je napnuté. Pri opakovanom trhaní a kňučaní psa pri zočení zveri alebo pri streľbe hodnotí sa pes známkou 0.

14.  Prinášanie kačice z hlbokej vody

Časový limit: 5 minút

Kačicu hádže do vody zásadne rozhodca, a to asi 10 metrov od brehu, aby pes mal možnosť ukázať, že vie plávať a priniesť kačicu z hlbokej vody. Vodič stojí so psom minimálne dva metre od okraja vodnej plochy a psa vypúšťa na pokyn rozhodcu. Na špeciálnych skúškach z vodnej práce a na všestranných skúškach stavačov vodič alebo náhradný strelec vystrelí zo zbrane do vzduchu, keď je pes vo vode asi v jednej tretine cesty ku kačici. Rozhodcovia sledujú reakciu psa na výstrel. Otočenie sa psa po výstrele od kačice v dôsledku negatívnej reakcie psa na výstrel znižujú známku z výkonu. Pes musí ju správne odovzdať. Tichý povel na sadnutie psa alebo úkrok neznižuje známku z výkonu len na jesenných skúškach.

Známkou 4
sa hodnotí pes, ktorý prinesie kačicu z hlbokej vody po jednom povele. Každý ďalší povel na prinesenie, uchopenie alebo odovzdanie znižuje známku vždy o jeden stupeň. Uchopenie kačice za letku, krk ap. nie je chybou.
Známkou 3
sa hodnotí pes, ktorý priniesol kačicu po jednom povele, ale na brehu ju pustí, bez povelu ju však vezme a odovzdá, alebo pes, ktorému musel dať vodič dva povely, pes však inak pracuje bezchybne, alebo pes, ktorému dal vodič len jeden povel, ale pri plávaní hrabe, kačicu však správne prinesie a odovzdá, a tiež pes, ktorý pracuje bezchybne, pri odovzdávaní si však nesadne a nechce pustiť kačicu.
Známkou 2
sa hodnotí pes, ktorý pracuje správne, pri odovzdávaní si však nesadne a kačicu vypustí až na tretí povel alebo ju vypustí na zem skôr, ako ju vodič odoberie.
Známkou 1
sa hodnotí pes, ktorý po dlhšom povzbudzovaní vynesie kačicu do stanoveného limitu (5 minút) aspoň na breh.
Známkou 0
sa hodnotí pes, ktorý v časovom limite kačicu neprinesie.

15.  Poslušnosť

Poslušnosť a ovládateľnosť sú základné disciplíny pri predvádzaní psa. Pes musí ochotne a hneď poslúchnuť a vykonať každý hlasitý alebo iný rozkaz svojho vodiča. Vodič, aby utvrdil psa v pokojnosti pred zverou alebo po výstrele, môže používať tiché a nie moc časté povely. Ak pes povel hneď neposlúchne, považuje sa to za chybu v poslušnosti.
Pes, ktorý z akýchkoľvek príčin neposlúchne vodiča - nedá sa pripútať na remeň, alebo sa vzdiali spod vplyvu vodiča a do 10 minút sa nevráti, hodnotí sa známkou 0.
Poslušnosť sa posudzuje počas celých skúšok. Pri všestranných skúškach sa posudzuje samostatne na poli, v lese i pri vode.

Chyby:
opakovanie povelov a ich neochotné plnenie.

 

 


Rozhodcovská tabuľka

 

Predmet

Najnižšie známky pre cenu

Koeficient

Známka za výkon

Počet bodov

I.

II.

III.

1

Spoločná poľovačka

2

1

1

5

 

 

2

Hľadanie

3

3

2

5

 

 

3

Vystavovanie

3

2

1(-)

5

 

 

4

Postupovanie

1

1

1(-)

4

 

 

5

Čuch

3

3

2

8

 

 

6

Pokojnosť pred pernatou zverou

2

1

1(-)

2

 

 

7

Pokojnosť pred srstnatou zverou

2

1

1

3

 

 

8

Pokojnosť po výstrele

2

1

1

2

 

 

9

Dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri

3

2

2

5

 

 

10

Prinášanie vlečenej pernatej a srstnatej zveri na diaľku v poli

1

1

1

5

 

 

11

Prinášanie pernatej zveri

2

1

1

4

 

 

12

Prinášanie srstnatej zveri

2

1

1

4

 

 

13

Vodenie na remeni

2

2

1

2

 

 

14

Prinášanie kačice z hlbokej vody

1

1

1

3

 

 

15

Poslušnosť

3

2

2

5

 

 

Najnižší počet bodov pre cenu

200

154

90

 

Cena

Počet bodov spolu

Poznámka: Max. počet bodov 248.

(-) pes nemohol byť hodnotený.

 Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Tribeca WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.