company logo

Jesenné skúšky malých plemien - JSMP
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Disciplíny:

 1. čuch
 2. hlasitosť
 3. odvaha
 4. poslušnosť
 5. správanie sa po výstrele
 6. vodenie na remeni
 7. sliedenie
 8. stopa živej zveri
 9. stopa vodiča
 10. dohľadávanie a prinášanie pohodenej pernatej zveri
 11. prinášanie srstnatej zveri na diaľku na poli

12.  prinášanie kačice z hlbokej vody

 


Popis disciplín:

1. čuch

Rozhodca posudzuje kvalitu čuchu počas skúšania tých disciplín, kde pes čuch používa. Pri jeho hodnotení musí súčasne zvažovať všetky okolnosti, najmä na akú vzdialenosť pes zvetrí zver, aké sú pri tom poveternostné podmienky, sila vetra, vlhkosť a teplota vzduchu, povaha terénu, porast a pod.

 

2. hlasitosť

Pes by mal preukázať hlasitosť na stope živej zveri alebo pri kontakte s ňou, keď ju sám vyrazí a naháňa

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý čerstvú stopu zveri hneď sleduje a pravidelne hlási bez toho, aby zver pred sebou sledoval zrakom, alebo pes, ktorý zver sám vyrazí, sleduje a hlási, aj keď ju už nevidí.

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý pracuje ako pri známke 4, hlásenie je však prerušované dlhšími prestávkami.

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý hlási zver len dovtedy, kým ju vidí, a keď ju stráca z dohľadu, presáva hlásiť.

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý hlási zver po zočení s prestávkami, značne prerušovane.

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý pri prenasledovaní unikajúcu zver vidí, ale nehlási ju.

 

3. odvaha

Drôtenú klietku s mačkou umiestnime v poraste tak, aby je pes nevidel. Vodič vypustí psa proti vetru zo vzdialenosti asi 30 krokov, ale sám sa nesmie ku klietke s mačkou priblížiť na viac ako 20 krokov. Pes môže na mačku útočiť hlasito alebo nemo, musí však byť zrejmé, že by pomohol pri jej ulovení.

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý po nájdení klietky začne hneď na mačku dorážať a aspoň 2 minúty vytrvalo, v tesnom kontakte, na mačku útočí. Nesmie sa vzdialiť od klietky a vodič ho nesmie povzbudzovať.

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý nie tak vytrvalo a s väčším odstupom útočí na mačku. Vodič ho môže raz povzbudiť.

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý pracuje tak, ako pri známke 3, ale vodič ho musí dva razy povzbudiť.

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorého musí vodič často povzbudzovať, aby na mačku útočil.

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý nemá o mačku záujem alebo sa jej bojí. Známka 0 z odvahy nevylučuje psa zo skúšok, ale zaraďuje ho len do III.ceny.


4. poslušnosť

Rozhodca sleduje počas celých skúšok, ako pes reaguje na povely vodiča, najmä na základné povely na privolanie, ak nie je práve v kontakte so stopou zveri. Ak je pes v pohybe za zverou, ktorú našiel v poraste a sleduje ju, či už hlasito alebo nemo, a nereaguje na privolanie, nemá to hodnotiť ako neposlušnosť. Tento prejav temperamentu je v danom okamihu cennejší. Príliš časté a opakované povely znižujú známku z poslušnosti.

 

5. správanie sa po výstrele

Skúša sa pri disciplíne sliedenie. Vodič na povel rozhodcu jeden raz vystrelí z brokovnice, a to v okamihu, keď pes prehľadáva porast vo vzdialenosti 10 - 15 metrov od vodiča a nepozerá sa na neho.

Pes, ktorý preukáže svojím správaním sa, že sa nebojí výstrelu a zostane pokojný pod vplyvom vodiča, hodnotí sa známkou 4.

Ak začne pes po výstrele vystrašene pobiehať vo väčšej vzdialenosti a nereaguje na privolanie, hodnotí sa známkou 3, prípadne nižšou.

Pes, ktorý má strach z výstrelu, to znamená, že od vodiča vystrašene odbehne, nedá sa privolať, stratí záujem o ďalšiu prácu, správa sa bojazlivo a nedôverčivo, hodnotí sa známkou 0 a z ďalšieho posudzovania je vylúčený.


6. vodenie na remeni

Rozhodca, určený pre posudzovanie tejto disciplíny, vytýči v lesnom poraste trasu približne rovnakú pre všetky skúšané psy. Trasa predstavuje približne kruh tak, aby viedla cez rozličné terénne prekážky (spadnutý alebo vyrúbaný strom, pomedzi kry, cez priekopu a pod.).

Rozhodca sleduje zo stredu kruhu vodiča so psom po celej trase. Vodič vedie psa na vypúšťacom alebo farbiarskom remeni, ktorý má prehodený cez pravé plece a na ľavom má pušku. Počas skúšky nesmie vodič držať remeň v ruke a usmerňovať pohyb psa. Pes má ísť pokojne za svojím vodičom alebo vedľa jeho ľavej nohy, nemá ho predbiehať, ani sa nechať ťahať, nemá sa zapletať do krov alebo omotávať okolo stromov. Ak pes ťahá vodiča, myká ho, a ak ho musí vodič viackrát odmotávať zo stromov, dostane úmerne nižšiu známku.

 

7. sliedenie

Časový limit: 20 minút

Skúša sa v lese alebo na poli s vyšším porastom, prípadne pri vode s dostatočným porastom, ktorý znemožňuje psovi hľadať zver zrakom.

Pes musí sliediť rýchlosťou, ktorá zodpovedá kvalite jeho čuchu, systematicky a vytrvalo pred vodičom, v dosahu dostrelu brokov.

Pes, ktorý nemá snahu nájsť zver a pobehuje iba v blízkosti vodiča, hodnotí sa známkou 0.

Sliedenie sa skúša najmenej 20 minút. Keď pes do 20 minút nenarazí na zver, musí sa skúšanie prerušiť a pes musí byť nasadený v lepšie zazverenej časti revíru (po odskúšaní ostatných psov).

 

8. stopa živej zveri

Časový limit: 15 minút

Pes musí sledovať stopu zveri, na ktorú ho vodič nasadil, alebo ktorú na príkaz vodiča sám našiel, do vzdialenosti najmenej 200 krokov.

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý o stopu nemá záujem.

 

9. stopa vodiča

Jeden z rozhodcov podrží psa, druhý odíde s vodičom po vetre s dvoma odchýlkami od priameho smeru, na vzdialenosť asi 200 krokov, kde sa dobre skryjú.

Skúška sa robí v prehľadnom teréne, aby rozhodca, ktorý psa potom vypustí, mal možnosť vidieť zakladanie stopy i jej sledovanie psom. Pes môže pozorovať zakladanie stopy do vzdialenosti asi 20 krokov. Potom ho rozhodca nasadí na stopu a s povelom "hľadaj pána" (alebo iným vhodným povelom) ho niekoľko krokov vedie po stope a vypustí ho.

Známkou 0 sa hodnotí a z ďalšieho posudzovania je vylúčený pes, ktorý ani po štvrtom nasadení na stopu nedôjde k vodičovi.

 

10. dohľadávanie a prinášanie pohodenej pernatej zveri

Časový limit: 10 minút

Pes má preukázať, že dokáže nájsť zastrelenú pernatú zver, ktorá po zásahu spadla do vyššieho porastu a poľovník ju nevidí.

Pre všetky skúšané psy musí byť použitý rovnaký druh zveri. Rozhodca vyberie vhodné miesto (lúku, zemiačnisko a pod.) a hodí zver čo najďalej, Vodič ani pes nesmú vidieť, kde zver dopadla. Na výzvu rozhodcu vodič vypustí psa s povelom k hľadaniu zveri. Pes má miesto rýchlo a ochotne prehľadať, po nájdení zver bez váhania priniesť a v sede odovzdať. Zver musí nájsť a priniesť do 10 minút, inak disciplínu nemožno považovať za splnenú. Rozhodca hodnotí najmä ochotu psa nájsť zver, jej neodkladné uchopenie, priamočiare prinesenie a spoľahlivé odovzdanie. Známku ovplyvňuje čas (v rámci limitu), ktorý pes potrebuje na splnenie úlohy a celková práca.

 

11. prinášanie srstnatej zveri na diaľku na poli

Časový limit: 10 minút

Ak pes nemal možnosť dohľadať po stope postrieľanú malú srstnatú zver aspoň do vzdialenosti 200 m, založí sa mu 200 m dlhá stopová dráha (vlečka) s dvoma oblúkmi. Na prípravu vlečky sa použije zver ulovená v deň skúšok. Rozhodca po založení stopy nechá zver na konci stopovej dráhy, pokračuje v priamom smere asi 50 metrov a skryje sa tak, aby ho pes nemohol vidieť. Zakladanie stopy pes nesmie vidieť.

Vlečky sa robia na poli. Zver sa nesmie ťahať po čerstvej oráčine, čerstvo pohnojenom alebo chemikáliami ošetrenom poli. Vzdialenosť medzi jednotlivými dráhami musí byť najmenej 50 metrov. Na zakladanie stôp sa používa divý alebo domáci králik, prípadne zajac s veľkosťou

králika. Pre plemená sliedičov, okrem kokrešpanielov, možno použiť aj zajaca.

Na pokyn druhé rozhodcu vodič nasadí psa na začiatok stopy, môže ho viesť na remeni asi 20 krokov, potom ho voľne vypustí s posledným povelom na prinesenie zveri. Pes môže sledovať stopu s nízkym alebo vysokým nosom alebo pod vetrom, musí sa však stopou riadiť. Celkove môže byť pes nasadený na stopu štyri razy.

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý sleduje stopu, zver správne prinesie a odovzdá.

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý stopu vypracuje až po druhom nasadení, zver správne prinesie a odovzdá, alebo pes, ktorý stopu vypracuje po prvom nasadení, zver správne prinesie, ale zle odovzdá.

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý správne sleduje aspoň časť stopy, zvyšok vypracuje voľným hľadaním, zver však nájde, správne prinesie a odovzdá vodičovi, alebo pes, ktorý stopu vypracuje až po treťom nasadení, zver správne prinesie a odovzdá.

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý nájde zver voľným hľadaním a prinesie ju vodičovi do 10 minút, alebo pes, ktorý vypracuje stopu až po štvrtom nasadení, zver správne prinesie a odovzdá.

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý neprinesie zver ani po štvrtom nasadení.

 

12. prinášanie kačice z hlbokej vody

Časový limit: 10 minút

Kačicu hádže do vody zásadne rozhodca, a to asi 10 metrov od brehu, aby pes mal možnosť ukázať, že vie plávať a priniesť kačicu z hlbokej vody. Musí ju správne odovzdať.

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý prinesie kačicu z hlbokej vody po jednom povele. Každý ďalší povel na prinesenie, uchopenie alebo odovzdanie znižuje známku vždy o jeden stupeň. Uchopenie kačice za letku, krk a pod. nie je chybou.

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý priniesol kačicu po jednom povele, ale na brehu ju pustí, bez povelu ju však vezme a odovzdá, alebo pes, ktorému musel dať vodič dva povely, pes však inak pracuje bezchybne, alebo pes, ktorému dal vodič len jeden povel, ale pri plávaní hrabe, kačicu však správne prinesie a odovzdá, a tiež pes, ktorý pracuje bezchybne, pri odovzdávaní si však nesadne a nechce pustiť kačicu.

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý pracuje správne, pri odovzdávaní si však nesadne a kačicu pustí až na tretí povel alebo ju pustí na zem skôr, ako ju vodič odoberie.

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý po dlhšom povzbudzovaní vynesie kačicu do stanoveného limitu (10 minút) aspoň na breh.

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý do stanoveného limitu kačicu neprinesie.


Rozhodcovská tabuľka

 

Predmet

Najnižšie známky pre cenu

Koeficient

Známka za výkon

Počet bodov

I.

II.

III.

1

Čuch

3

2

2

10

 

 

2

Hlasitosť

3

2

1

8

 

 

3

Odvaha

3

2

0

8

 

 

4

Poslušnosť

2

2

1

4

 

 

5

Správanie sa po výstrele

3

2

1

3

 

 

6

Vodenie na remeni

3

2

1

4

 

 

7

Sliedenie

3

2

1

7

 

 

8

Stopa živej zveri

3

2

1

7

 

 

9

Stopa vodiča

2

2

1

4

 

 

10

Dohľadávanie a prinášanie pohodenej pernatej zveri

2

2

1

7

 

 

11

Prinášanie srstnatej zveri na diaľku na poli

2

2

1

6

 

 

12

Prinášanie kačice z hlbokej vody

3

2

1

3

 

 

Najnižší počet bodov pre cenu

227

170

142

 

Cena

Počet bodov spolu

Poznámka: U plemien retrieverov a bullteriéra sa hlasitosť nehodnotí. Minimálny počet bodov pre jednotlivé ceny: I. cena 202 b., II. cena 151 b., III. cena 126 b.

 Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Tribeca WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.