company logo

Individuálne farbiarske skúšky - IHF
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Disciplíny:

 

  1. dohľadávanie na remeni
  2. durenie
  3. hlasité stavanie
  4. hlásenie zastrelenej zveri
  5. oznamovanie zastrelenej zveri
  6. správanie sa pri zastrelenej zveri
  7. chuť do práce

 

Popis disciplín:

 

Individuálne hlavné skúšky farbiarov sú najvyšším typom skúšok pre plemená farbiarov. Podmienkou pre možnosť absolvovať IHF je absolvovanie predbežných skúšok farbiarov

aspoň v II. cene. Absolvovaním IHF získava farbiar kvalifikáciu na dohľadávanie všetkých druhov raticovej zveri. Individuálne hlavné skúšky farbiarov však možno robiť len na náhodne postrieľanej jelenej, danielej a muflonej zveri, na jej  dohľadanie treba použiť psa.

Prihlášku na IHF pošle vodič príslušnej OkO – RgO SPZ. OkO – RgO SPZ potvrdí príjem prihlášky, vráti ju vodičovi späť ako doklad pre rozhodcu spolu so zoznamom rozhodcov pre posudzovanie skúšok farbiarov, troma rozhodcovskými tabuľkami a postrelovým listom. V prípade, že sa vyskytne príležitosť uskutočniť IHF, majiteľ psa si urýchlene zabezpečí účasť jedného rozhodcu zo zoznamu. Príslušnému OkO – RgO SPZ oznámi možnosť konania IHF s uvedením druhu postrieľanej zveri, času, miesta postrieľania a možnosti dopravy. Súčasne zabezpečí prítomnosť zástupcu OkO – RgO SPZ na skúškach alebo užívateľa poľovného revíru, v ktorom sa IHF uskutočnia. Zabezpečí tiež prítomnosť strelca, ktorý zver postrieľal, prípadne vyplnený postrelový list, ktorý odovzdá s ostatnými dokladmi rozhodcovi.

V záujme rýchleho presunu na miesto dohľadávky je možné použiť aj súkromné motorové vozidlo. Majiteľ psa neplatí poplatok za skúšky. Odmenu rozhodcovi a cestovné výdavky v zmysle platných predpisov rozhodcovi a zástupcovi OkO – RgO SPZ alebo užívateľa poľovného revíru uhradí majiteľ psa hneď po ukončení skúšky.

Rozhodca na IHF zastáva súčasne funkciu hlavného rozhodcu  so všetkými povinnosťami z toho vyplývajúcimi. Zástupca OkO – RgO SPZ alebo užívateľa revíru plní funkciu usporiadateľa, dbá o plynulosť priebehu skúšok a svojím podpisom v prihláškach i v rozhodcovských tabuľkách potvrdí regulárnosť skúšok.

Rozhodca uvedie výsledok skúšok v prihláškach a v trojmo vyplnených rozhodcovských tabuľkách pre IHF. Z IHF sa nevyhotovuje prehľad výsledkov skúšok. Okresnej organizácii SPZ pošle rozhodca 1 prihlášku, majiteľovi psa odovzdá 1 rozhodcovskú tabuľku, ústrediu SPZ pošle 1 prihlášku, 2 rozhodcovské tabuľky a postrelový list.

Okrem uvedených skúšok môžu sa farbiare zúčastňovať aj na farbiarskych a lesných skúškach malých plemien, po ich absolvovaní získavajú kvalifikáciu na dohľadávanie srnčej zveri a na farbiarskych skúškach duričov, ktoré ich kvalifikujú ako poľovne upotrebiteľné na dohľadávanie diviačej zveri. Na všetkých týchto skúškach sa môžu farbiare zúčastniť až po absolvovaní PF.


1.  Dohľadávanie na remeni

Táto disciplína sa skúša na IHF na stope postrelenej jelenej, danielej alebo muflonej zveri aspoň 4 hodiny starej a minimálne 400 m dlhej. Vodič vo vhodnej vzdialenosti od nástrelu odloží psa, sám prehliadne nástrel, zanechané znaky po nástrele a z nich usúdi miesto a závažnosť poranenia zveri. Po prehliadke privedie k nástrelu psa, ktorému má nástrel ukázať a osobitne mu ukázať prípadné znaky ( farbu, srsť, úlomky kostí ap. ). Pes po krátkom čase, ale dokonalom oboznámení sa s nástrelom, má napadnúť stopu zveri a sledovať ju. Na stope postrelenej zveri musí pes pracovať pokojne, ale s chuťou, s nízkym nosom a na dlhom remeni.

Pes musí občas sám alebo na povel ukázať zanechané znaky. Pri ukazovaní znakov na travinách alebo na kríkoch smie zdvihnúť nos. Pes musí vypracovať stopu postrelenej zveri so všetkými vratistopami a zlomami a pritom sa nesmie pokúšať sledovať iné stopy, ktoré križujú sledovanú stopu. Pes však môže tieto stopy ukázať. Nie je chybou, ak ich aj krátko sleduje, sám sa však opraví a opäť sa vráti na správnu stopu a ďalej na nej pracuje.

Pes si nemá všímať zdravú zver, ktorá mu pri práci príde do cesty, ani sa ju nemá snažiť sledovať, Ak sa počas dohľadávky ukáže, že ďalšie sledovanie na remeni nie je možné pre terénne prekážky, urobí sa predsled a zver sa ďalej stopuje. Pes potom musí stopu znova napadnúť a na pokyn vodiča na nej pracovať.


2.  Durenie

Ak príde vodič pri sledovaní stopy k ležovisku postrelenej zveri, ktoré zver už pred časom opustila ( studené ležovisko ), pracuje na stope ďalej až k teplému ležovisku, alebo tak dlho, až sa zver pred psom zdvihne alebo odíde. Vodič musí túto situáciu hlásiť rozhodcovi a vyčkať na jeho ďalšie pokyny. Ak rozhodca dá pokyn na vypustenie psa, má pes sledovať zver tak dlho, až j zastaví. Pes nesmie duriť zdravú zver. Ak sa omylom vypustí za takouto zverou, musí ju sám opustiť a spravidla do 15 minút sa vrátiť. Dlhšie prenasledovanie zveri znižuje známku úmerne o 1 až 2 stupne.

Rozhodca musí dávať pozor, či pes durí s hlasom na stope, alebo len keď zver vidí, či zver prenasleduje náruživo, alebo hlási len slabo a občas, prípadne či sa dokonca vráti k vodičovi a ten ho musí znova povzbudzovať  k dureniu.

Známku 4 môže dostať iba pes, ktorý nepretržite hlási aj teplú stopu, teda nielen zver po jej zočení. Psy, ktoré zver prenasledujú nemo a nie sú hlasité ani na zočenie, môžu dostať len známku 0.

Poznámka :

Podmienkou pre uchovnenie farbiara je hlasitosť na stope zveri. Ak farbiar na IHF nemá možnosť preukázať hlasitosť pri durení, treba túto jeho schopnosť odskúšať dodatočne na inej, aj zdravej zveri. Rozhodca výsledok prejavu psa uvedie do preukazu o pôvode ako samostatný záznam so slovným konštatovaním „ hlasitý na teplej stope „ alebo „hlasitý na zočenie „ alebo „ nemý „. Výkon psa v tomto prípade nehodnotí známkou. Záznam potvrdí svojou pečiatkou a podpisom a uvedie aj dátum a miesto skúšky.

 

3.  Hlasité stavanie

Ak pes poranenú zver stavia, má ju hlasito ohlasovať, pričom má stáť podľa možností proti hlave zveri. Pes nemá zver strhnúť. Nie je chyba, ak pes donúti zver, ktorá sa nechce dať zastaviť, zastaviť chytením za pätu.

Rozhodca pozoruje psa pri hlásení veľmi pozorne, musí sa zamerať najmä na hodnotenie vytrvalosti v hlasitom stavaní. Hlasité stavanie sa všeobecne skúša aspoň 15 minút, aby sa výkon mohol presne pozorovať a ohodnotiť. Farbiar nesmie za žiadnych okolností opustiť zver, ktorú stavia. Musí vydržať zver stavať tak dlho, kým mu stačia sily.

Známku 4 možno udeliť iba vtedy, ak má pes príležitosť hlásiť zver najmenej 30 minút bez toho, aby sa čo len raz vrátil k vodičovi.


4.- 5.  Hlásenie alebo oznamovanie zastrelenej zveri

Táto disciplína sa skúša ako na PF pri práci na umelej stope a hodnotí sa pri nej len výkon psa po nájdení položenej zastrelenej zveri. Vodič musí pri otvorení skúšok – po vyžrebovaní poradia psov – oznámiť rozhodcom, či bude jeho pes pracovať ako :

a/ hlásič

b/ oznamovač

c/ hlasitý oznamovač

 

a/ hlásič

Po vypracovaní umelej stopy na remeni vypustí vodič psa na voľné dohľadanie zveri. Vodič i rozhodca zostanú pri ležovisku, kým pes nezačne hlásiť nájdenú zver položenú na konci dráhy stopy. Pes musí začať zver hlásiť do 10 minút po vypustení. Zver musí hlásiť až do príchodu vodiča. Hlásenie sa skúša 15 minút.

Chyby : nevýrazné hlásenie, hlásenie s dlhými prestávkami, nehlásenie, opustenie zveri. Aby

pes mohol byť hodnotený, musí hlásiť zver aspoň 5 minút. Za takýto výkon však

môže získať najviac známku 2.

 

b/ oznamovač

Pred začatím práce psa na umelej stope musí vodič rozhodcom povedať, akým spôsobom oznámi nájdenú zver. Pri ležovisku vodič psa vypustí, pes si má nájdenú zver overiť a vrátiť sa k vodičovi, ktorý spolu s rozhodcom čaká na mieste vypustenia. Rozhodca na konci dráhy stopy dáva pozor, či si  pes zver overil a po jeho odchode zatrúbením oznámi, že pes bol pri zveri a počká tam, kým pes neprivedie vodiča k zveri. Pes sa musí vrátiť k vodičovi do 10 minút od vypustenia. Po návrate má pes ohláseným spôsobom ( uchopením za remeň a pod. ) oznámiť vodičovi, že zver našiel a snažiť sa doviesť ho najkratšou cestou k zveri.

Chyby : nevýrazné oznamovanie, neisté vedenie k zveri a pod. Ak sa pes do 10 minút od

vypustenia nevráti k vodičovi, jeho práca sa hodnotí známkou 0.

Známkou 4 možno hodnotiť len výkon psa, ktorý v limite 10 minút od vypustenia ohláseným spôsobom oznámi nájdenú zver a potom privedie k nej vodiča.

 

c/ hlasitý oznamovač

Skúša sa podobne ako oznamovač s tým rozdielom, že pes musí po overení si zveri vrátiť sa k vodičovi a počas jeho vedenia k nájdenej zveri v určitých intervaloch hlásiť. Povzbudenie psa vodičom pri vedení k zveri nie je chybou.

Známkou  4 možno hodnotiť psa, ak sa do 10 minút po vypustení vráti od zveri k vodičovi a počas vedenia vodiča späť sa prejavuje hlasito, bez výraznejšieho odmlčania sa. Úmerne nižšie sa hodnotí pes, ktorý má pri hlasitom oznamovaní nájdenej zveri výraznejšie prestávky.

 

Pri všetkých troch spôsoboch vypracovania umelej stopy možno farbiara nasadiť na stopu počas vedenia na remeni i s opravami najviac 3 razy a vypustiť ho ako hlásiča, oznamovača alebo hlasitého oznamovača najviac 2 razy. Každé nové nasadenie psa na stopu, ako aj  opätovné vypustenie znižuje známku o jeden stupeň.

Na IHF sa hlásenie alebo oznamovanie zastrelenej zveri hodnotí ako na PF. Tieto predmety sú však na IHF nepovinné a známka 0 neovplyvňuje celkové  hodnotenie práce psa a výsledné ocenenie. Ak má pes na IHF možnosť zver duriť a hlasito stavať, oznamovanie alebo hlásenie zastrelenej zveri už nemožno hodnotiť a započítať do celkového hodnotenia.


5.  Správanie sa pri zastrelenej zveri

Skúša sa pri dohľadaní zveri  na umelej stope. Pes nesmie načínať zastrelenú zver. Olizovanie strelnej rany je dovolené. Mladé a temperamentné psy sa budú často snažiť zver chytiť zubami. Treba však rozlišovať , či tak pes robí z nadmernej radosti alebo vášne, alebo či ide o načínanie. Pes, ktorý zver načína, hodnotí sa známkou 0.

Známkou 4 možno hodnotiť len psa, ktorý neprejaví náchylnosť k načínaniu.

Ak sa pes zveri bojí, zďaleka ju obchádza alebo sa útekom vracia späť k vodičovi, možno hodnotiť túto prácu len známkou 2 alebo horšou, podľa ďalšieho správania sa psa.


6.  Chuť do práce

Táto vrodená vlastnosť sa posudzuje počas celých skúšok a hodnotí sa na záver. Aby pes na skúškach obstál, musí dostať aspoň známku 2. Treba si všímať spôsob prijímania príkazov a záujem o ich plnenie, ochotu a radosť z práce, záujem o stopu a vytrvalosť pri práci na stope, pri durení a stavaní .

Známku 4 môže dostať len pes, ktorý sústavne prejavuje snahu plniť príkazy a má ochotu pracovať.

 


 

Rozhodcovská tabuľka

 

Predmet

Najnižšie známky pre cenu

Koeficient

Známka za výkon

Počet bodov

I.

II.

III.

1

Dohľadávanie na remeni

4

3

2

30

2

Durenie

3

2

-

10

3

Práca na umelej stope

3

2

-

10

4

Hlásenie zastrelenej zveri

-

-

-

10

5

Oznamovanie zastrelenej zveri

-

-

-

10

6

Správanie sa pri zastrelenej zveri

3

2

2

6

7

Chuť do práce

4

3

2

10

Najnižší počet bodov pre cenu

238

172

92

Cena

Počet bodov spolu

Poznámka:

Minimálny počet bodov pre jednotlivé ceny: I. cena 238 b., II. cena 172 b., III. cena 92 b.

 

 Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Tribeca WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.