company logo

Farbiarske skúšky stavačov - FSS
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Disciplíny:

 

  1. poslušnosť
  2. vodenie na remeni
  3. posliedka
  4. práca na nepofarbenej stope srnčej zveri

 


Farbiarske skúšky sa usporadúvajú v poľných poľovných revíroch, kde pre nedostatok lesného porastu nie je možné usporiadať lesné skúšky, ale so zreteľom na výskyt a lov srnčej zveri v týchto revíroch vzniká potreba, aby psy preukázali poľovnú upotrebiteľnosť pre lov a dohľadávanie srnčej zveri. Na FSS sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.

Popis disciplín:

 

 

1.  Poslušnosť

Poslušnosť a ovládateľnosť sú základné disciplíny pri predvádzaní psa. Pes musí ochotne a hneď poslúchnuť a vykonať každý hlasitý alebo iný rozkaz svojho vodiča. Vodič, aby utvrdil psa v pokojnosti pred zverou alebo po výstrele, môže používať tiché a nie moc časté povely. Ak pes povel hneď neposlúchne, považuje sa to za chybu v poslušnosti.
Pes, ktorý z akýchkoľvek príčin neposlúchne vodiča - nedá sa pripútať na remeň, alebo sa vzdiali spod vplyvu vodiča a do 10 minút sa nevráti, hodnotí sa známkou 0.
Poslušnosť sa posudzuje počas celých skúšok. Pri všestranných skúškach sa posudzuje samostatne na poli, v lese i pri vode.

Chyby:
opakovanie povelov a ich neochotné plnenie.

2.  Vodenie na remeni

 

Vodič predvádza a vodí psa počas celých skúšok na vypúšťacom vodidle prevesenom cez pravé rameno.
Ak vodič predvádza psa na inom druhu vodidla alebo drží vodidlo v ruke, znižuje sa mu známka z vodenia na remeni o jeden stupeň, na VSS a vrcholových skúškach až o dva stupne.
Pes má ísť pokojne popri ľavej nohe vodiča, nesmie ho predbiehať, ani zaostávať. Pri zbadaní zveri alebo pri strieľaní sa nesmie na remeni trhať. Disciplína sa skúša jednak pri vodení psa na voľne visiacom vodidle a jednak počas celých skúšok, keď vodič nevie, že ho rozhodcovia pozorujú. Pri LSS, VSS a vrcholových skúškach sa vodenie na vodidle skúša tiež v lese, v žrďovine.

Chyby:
predbiehanie, ťahanie, zaostávanie tak, že vodidlo je napnuté. Pri opakovanom trhaní a kňučaní psa pri zočení zveri alebo pri streľbe hodnotí sa pes známkou 0.

3. Posliedka

Poľovník má mať pri posliedke za raticovou zverou psa vždy pri sebe, aby mohol v prípade postrieľania zver hneď dohľadať. Nie je pritom rozhodujúce, či ide pes voľne za vodičom alebo po jeho boku, vodič to však musí vopred oznámiť rozhodcovi. Pes má poľovníka sledovať pozorne, pokojne a ticho, musí sa dať na nenápadný tichý pokyn vodiča odložiť a takým istým spôsobom uviesť do pohybu. Akékoľvek nápadnejšie pokyny vodiča, ktoré odporujú poľovníckej praxi, sú pri posliedke neprípustné a znižujú známku z výkonu. Pes musí ísť za vodičom v takej vzdialenosti, aby mu neprekážal pri chôdzi, a aby nebol v kontakte s rukami alebo nohami vodiča.
Posliedka sa robí po chodníčku, aleji alebo ceste opačným smerom, ako stojí korona, aby psa pri práci nerušila. Posliedka sa robí asi 150 krokov, po tretine cesty vodič psa ticho a nenápadne odloží, po chvíli ho privolá a pokračuje v posliedke. Po dalších 50 krokoch ho opäť odloží, poodíde najmenej 50 krokov a na pokyn rozhodcu sa na tomto mieste schová asi na 5 minút. Asi v polovici tohto času na pokyn rozhodcu raz vystrelí. Po uplynutí 5 minút sa vráti k psovi. Ak pes po odložení odíde z miesta do polovičnej vzdialenosti medzi vodičom a ním (približuje sa k vodičovi) znižuje sa hodnotenie psa až na známku 1. Ak prejde viac ako polovicu vzdialenosti, môže sa hodnotiť len známkou 0.
Ak dá vodič pri posliedke psovi povel pootočením hlavy, nepovažuje sa to za chybu.

Chyby:
hlučné prejavy psa v dôsledku slabých nervov, prebiehanie z boku na bok, vzďaľovanie sa od smeru posliedky, stále odkladanie a dobiehanie, hlasité povely, rýchla chôdza, neochota psa k odloženiu, nevyčkanie na mieste odloženia, kňučanie.

 

4. Práca na umelo založenej nepofarbenej stope srnčej zveri

 

Skúša sa v poľných poľovných revíroch na umelo založenej nepofarbenej stope srnčej zveri. Stopa sa zakladá pomocou drevákov alebo kolieska, v ktorých sú upevnené srnčie ratice. Stopa je dlhá 300 krokov s dvoma oblúkmi a na jej konci musí ležať vyvrhnutá a zašitá srnčia zver, ktorej ratice boli použité na založenie stopy.
Polovica až dve tretiny dráhy stopy sa zakladajú v nižšom poľnom poraste, zvyšok stopy vo vyššom poraste (kukurica, vetrolam, krovie ap.). Dráhu stopy zakladá vždy rozhodca s jedným pomocníkom, ktorý postupuje pred ním a označuje dráhu malými papierikmi tak, aby ich nebolo zo smeru zakladania stopy vidieť. Vodič psa sa pri práci na stope nesmie obracať dozadu a kontrolovať tak správnosť postupu psa po stope. Pes sa môže priložiť na stopu najskôr po dvoch hodinách od jej založenia.
Jednotlivé dráhy sa zakladajú vo vzdialenosti najmenej 150 krokov, a to bez predchádzajúceho označenia. Asi po 200 krokoch sa na každej dráhe označí miesto, pokiaľ musí pes pracovať ako vodič na remeni. Pri prenášaní zveri na konci stôp treba dbať, aby nosič zveri nekrižoval dráhy, na ktorých sa ešte nepracovalo. Stavača pri tejto disciplíne možno viesť ako vodiča alebo hlásiča alebo oznamovača alebo hlasitého oznamovača. Spôsob práce psa musí vodič oznámiť rozhodcom najneskoršie pred nasadením psa na stopu.

a) vodič

Skúša sa ako pri práci na pofarbenej stope srnčej zveri.

a) hlásič

Stavač musí po priložení na nástrel pracovať ako vodič až po označené miesto, tam ho vodič vypustí a ďalej pes pracuje samostatne (ako pri práci na pofarbenej stope srnčej zveri).

a) oznamovač

Pred začatím disciplíny musí vodič psa oznámiť rozhodcom, ako mu pes oznámi nájdenú zver.
Od nástrelu po označené miesto musí pes pracovať ako vodič - na remeni, tam ho vodič vypustí a odtiaľ pracuje samostatne (ako pri práci na pofarbenej stope srnčej zveri).

a) hlasitý oznamovač

Po označené miesto pracuje pes ako vodič, odtiaľ sa skúša ako pri práci na pofarbenej stope srnčej zveri.

 


Rozhodcovská tabuľka

 

Predmet

Najnižšie známky pre cenu

Koeficient

Známka za výkon

Počet bodov

I.

II.

III.

1

Poslušnosť

3

2

2

5

 

 

2

Vodenie na remeni

2

2

1

2

 

 

3

Posliedka

1

1

1

4

 

 

4

Práca na nepofarbenej stope srnčej zveri

a)     vodič

b)      oznamovač

c)      hlásič

d)     hlasitý oznamovač

 

3

3

3

3

 

2

2

2

2

 

1

1

1

1

 

6

8

8

8

 

 

Najnižší počet bodov pre cenu

51

34

22

 

Cena

Počet bodov spolu

Poznámka: Max. počet bodov 76.

 Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Tribeca WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.